Oposiciones de servicios generales del Sergas

¡Apúntate ya!

 • 126 PLAZAS

  Solicita toda la información

  Oposiciones Servicios Generales del Sergas

  Requisitos

  Graduado escolar, formacion profesionar de primer grado o equivalente.

  Oposiciones de Personal de Servicios Generales

  1º exercicio (eliminatorio)

  Consistirá na realización, en unidade de acto, dun único exercicio, con dúas partes diferenciadas, nun prazo máximo de 150 minutos:
  1. Contestación por escrito de 50 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 5 preguntas de reserva, de contido teórico da parte específica do programa.
  2. Contestación por escrito de 50 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 5 preguntas de reserva, de supostos prácticos sobre os temas da parte específica do programa con contido relacionado coas competencias profesionais da categoría.

  2º exercicio (obrigatorio non eliminatorio)

  Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, sobre o contido da parte común do programa do anexo II (temas 1 ao 8, inclusive), nun prazo máximo de 15 minutos.

  3º exercicio (obrigatorio non eliminatorio)

  Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, mediante o cal se evidencie o coñecemento por parte dos/das aspirantes da lingua galega, nun prazo máximo de 15 minutos.
  Estarán exentos/as da realización deste exercicio os/as aspirantes que acrediten posuír o Celga 3

  Temario oposiciones servicios generales

  Descarga el temario AQUÍ

  Temario común

  Tema 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na constitución.

  Tema 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e a súa Presidencia. A Administración Pública galega.

  Tema 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

  Tema 4. A Lei de saúde de Galicia: o Sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A estrutura organizativa de xestión integrada: disposicións que a regulan.

  Tema 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

  Tema 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.

  Tema 7. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas institucións sanitarias.

  Tema 8. A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

  Temario específico

  Tema 1. Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e deberes en materia de información e documentación clínica: os dereitos da información sanitaria e da intimidade. A Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes, modificada pola Lei 3/2005, do 7 de marzo: historia clínica.

  Tema 2. A Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: disposicións xerais; principios de protección de datos; dereitos das persoas.

  Tema 3. Tarxeta sanitaria: características fundamentais, alcance e contido. Solicitudes e trámites.

  Tema 4. Réxime xeral da Seguridade Social: campo de aplicación. Afiliación, cotización e recadación. Acción protectora: continxencias protexibles e réxime xeral de prestacións.

  Tema 5. O Decreto 160/1996, do 25 de abril, de configuración e introdución no Estatuto de persoal non sanitario de institucións sanitarias da Seguridade Social da categoría de persoal de servizos xerais. A Orde do 8 de novembro de 1996 pola que se desenvolven determinadas materias da regulamentación da categoría de persoal de servizos xerais.

  Tema 6. O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación do procedemento administrativo. Os recursos administrativos: concepto e clases. A Administración electrónica.

  Tema 7. Funcionamento das institucións sanitarias. Xestión de citas en atención primaria. SIXAP.

  Tema 8. As subministracións. Subministracións internas e externas. Recepción e almacenamento de mercadorías. Organización do almacén. Distribución de pedidos.

  Tema 9. A comunicación humana. A linguaxe como medio de comunicación. Diferenza entre información e comunicación. Tipos de comunicación. Atención ao público: acollida e información ao/á usuario/a.

  Tema 10. Sistemas de comunicación dun centro sanitario: clases e características. Incidencia sobre o funcionamento do centro. Achegas e reclamacións. Contacte. E-Saúde.

  Tema 11. Clasificación e arquivo de documentos. Ideas xerais sobre o sistema de clasificación. Documentación de uso das institucións sanitarias: administrativa e clínica. Arquivo de documentos: natureza e clases de arquivos. Dereito de acceso a arquivos e rexistros. O arquivo e o rexistro electrónico. Chave 365.

  Tema 12. Informática o ordenador. Dispositivos centrais e periféricos. Redes informáticas. O microprocesador. Soportes informáticos.

  Tema 13. Sistemas operativos máis frecuentes. Os seus elementos comúns. Administrador de arquivos. Administrador de impresión. Impresoras.

  Tema 14. Ofimática. Procesador de textos. Folla electrónica de cálculo (LibreOffice). Gráficos de oficina. Axenda e correo electrónico. Intranet: concepto e utilidade. Internet.

  Tema 15. Hixiene e seguridade nas institucións sanitarias. Movemento de pacientes: acceso e traslados nas institucións sanitarias.

  Tema 16. Coñecementos básicos de utensilios, mobiliario e obxectos das institucións sanitarias: coidados e conservación.

  Servicios Generales SERGAS

  Queremos acompañarte en la preparación del estudio de las oposiciones de servicios generales
  icon

  formación

  PRESENCIAL/
  Asiste en persona a las clases en nuestro centro de preparación.
  Inscribirse
  icon

  formación

  A DISTANCIA/
  Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  Inscribirse
  icon

  formación

  SEMI-PRESENCIAL/
  Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  Inscribirse
  tecad

  ¿Por qué elegir Tecad Oposiciones?

  Tecad es la academia de oposiciones Nº1 en Coruña. Nuestros resultados son los más altos de las oposiciones ¡Confía en nosotros y en nuestro trabajo!

  Garantías de éxito:

  Con entrenamiento continúo con tests, casos prácticos y simulacros de examen de las últimas oposiciones convocadas.

  Avisos y atención personalizada

  Fechas de los exámenes, convocatorias, ofertas de empleo público y los resultados obtenidos

  Profesorado experimentado

  Constituido por funcionarios y otros profesores que cuentan con una amplia experiencia en la preparación de anteriores convocatorias.

  Formación a tu medida:

  Ofrecemos tutorización pedagógica con las pautas necesarias para convertirte en funcionario.

  ¿Quieres más información?

  Contáctanos sin compromiso