Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y seguridad de la página web y obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios. Si está de acuerdo pulse ACEPTAR o continúe navegando. Más información en Política de Cookies.
ACADEMIA ESPECIALIZADA EN OPOSICIONESSAN ANDRÉS 82 - 1º, A CORUÑA - GALICIA

Oposiciones Sergas Técnicos de Farmacia

Técnicos de Farmacia

OFERTADAS

54 PLAZAS 

DOG 17/12/2018

COMENZAMOS PREPARACIÓN 21 DE ENERO

Material para la preparación:

Los temas, desarrollados en un promedio de 22 folios escritos por una cara, acompañados por una batería de test y la legislación correspondiente, se irán enviando por correo electrónico, con unos días de antelación al día en que se imparta la clase. 

Profesorado:

El profesorado, con experiencia en la preparación de anteriores convocatorias, está constituido por funcionarios del Sergas y otros profesionales con amplia experiencia en los temas a tratar.

Titulación requerida: 

Título de técnico/a auxiliar de farmacia (FP 1o, rama sanitaria) ou técnico/a en farmacia (FP de grao medio, familia profesional Sanidade).

TEMARIO (ÚLTIMA CONVOCATORIA)

Parte común:

Tema 1. A Constitución española: principios fundamentais, der

eitos e deberes funda- mentais dos españois. A protección da saúde na constitución.

Tema 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta eo seu presidente. A Administración pública galega.

Tema 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das ad- ministracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

Tema 4. A Lei de saúde de Galicia: O Sistema público de saúde de Galicia. Competen- cias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A es- trutura organizativa de xestión integrada: disposicións que a regulan.

Tema 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación dopersoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

Tema 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e se- lección de prazas.

Tema 7. A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.

Tema 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas IISS. Lexislación sobre igualdade de xénero: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

Parte específica

Tema 1. Educación para a saúde: concepto de saúde e enfermidade. Indicadoresde saúde. Prevención da enfermidade. Programas de prevención da saúde: conceptos,obxectivos xerais, planificación das etapas do programa. Estratexias e tecnoloxía educati- va. Promoción da saúde.

Tema 2. Educación sanitaria. Hixiene: hixiene persoal, hixiene da alimentación, hixiene mental, hixiene sexual. Infección e profilaxe: concepto, mecanismo de defensa ante as infeccións, enfermidade infecciosa, profilaxe e terapéutica.

Tema 3. Lexislación farmacéutica e de relación coa asistencia ao paciente: Lei de garan- tías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios. Lei de ordenación farmacéu- tica de Galicia. Real decreto 175/2001, do 23 de febreiro, polo que se aproban as normasde correcta elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais.Lei de autonomía do paciente (Lei 41/2002, do 15 de novembre), Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Tema 4. Organizacións farmacéuticas: Oficinas de farmacia. Farmacia hospitalaria. Al-macéns de distribución. Laboratorios farmacéuticos. Colexios oficiais de farmacéuticos.

Tema 5. Medicamentos: Definicións e tipos. Clasificación anatómica, terapéutica e quí-mica. Xeneralidades: Mecanismo de acción e efectos. Definicións e tipos. Especialidades farmacéuticas xenéricas (EFX), Especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP), estupe- facientes e psicotropos, medicamentos en situacións especiais: medicamentos extranxei-ros, uso compasivo ou utilizados en condicións non establecidas na súa ficha técnica.Medicamentos de especial control médico. Medicamentos de diagnóstico hospitalario euso hospitalario. Mostras para investigación clínica. Etiquetaxe, prospecto e ficha técnica.Aplicacións informáticas de bases de datos do medicamento.

Tema 6. Fórmulas maxistrais e preparados oficinais: conceptos xerais. Normas de co- rrecta elaboración e control da calidade. Abreviaturas utilizadas en formulación maxistral.Formulario nacional. Materias primas. Excipientes de uso máis frecuente en farmacia ga-lénica. Ensaios para o recoñecemento e control de calidade de materias primas. Ensaios e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais. Envases para formas farmacéuticas: tipos, usos e simboloxía. Envasado e etiquetaxe. Identificación, conserva-ción e rexistro de fórmulas maxistrais e preparados oficinais.

Tema 7. Acondicionamento dos medicamentos: conceptos xerais. Material de acondi- cionamento. Siglas e símbolos do acondicionamento. Control de calidade do material de acondicionamento. Lexislación sobre material de acondicionamento.

Tema 8. Farmacodinamia e farmacocinética: acción farmacolóxica dos medicamentos.Clasificación. Factores que modifican a acción farmacolóxica. Concepto de farmacocinéti-ca. Liberación. Absorción. Distribución. Metabolización. Excreción ou eliminación.

Tema 9. Pautas de administración de medicamentos. Dosificación dos fármacos: tipos de doses, relación dose-efecto, factores que interveñen na dosificación. Contraindicacións.Interacións farmacolóxicas. Reaccións adversas dos medicamentos. Tarxeta amarela. Alertas farmacéuticas. Tipos: seguridade, calidade. Sistema SINASP.

Tema 10. Formas farmacéuticas e vías de administración dos medicamentos: concep- tos xerais. Vías de administración de medicamentos: oral, tópica, parenteral, respiratoria, rectal, vaxinal, uretral, oftálmica e ótica. Formas farmacéuticas segundo a vía de adminis- tración.

Tema 11. Farmacia hospitalaria: servizo de farmacia hospitalaria. Áreas ou zonas que a integran. Sistemas de distribución intrahospitalaria de produtos farmacéuticos e parafar- macéuticos: reposicións de caixas de primeiros auxilios, sistemas de dispensación de me- dicamentos en doses unitarias (SDMDU), sistemas de dispensación automatizada. Ordes hospitalarias de dispensación. Dispensación de produtos farmacéuticos e parafarmacéu- ticos a pacientes ambulatorios: normativa legal. Aplicacións informáticas de distribución e dispensación dos produtos farmacéuticos e parafarmacéuticos. Asistencia ao farmacéutico na xestión de medicamentos en ensaio clínico: normativa legal. Asistencia ao farmaceutico na atención ao paciente ambulatorio, ao paciente de hospitales de día.

Tema 12. Sistemas de almacenaxe e condicións de conservación de produtos farma- céuticos e parafarmacéuticos segundo as súas características. Códigos farmacéuticosidentificativos dos produtos farmacéuticos e parafarmacéuticos. Ordenación dos produtos.Xestión de existencias. Control de caducidades. Procedemento de devolución de produtoscaducados consonte a normativa. Retirada de produtos por alerta sanitaria. Eliminacióndos produtos segundo o sistema integral establecido. Aplicacións informáticas de xestión e control de almacén.

Tema 13. Laboratorio farmacéutico: conceptos xerais. Material de uso frecuente. Equi- pamentos de laboratorio. Posta a punto e mantemento dos equipamentos e dos materiais. Procedementos de limpeza, desinfección, conservación e esterilización do material e equi- pamentos. Control de calidade de material e equipamentos.

Tema 14. Operacións farmacéuticas básicas: conceptos xerais. Pesada con balanzas electrónicas de precisión. División de sólidos. Peneiramento. Homoxeneización de compo-ñentes. Extracción mediante disolventes. Destilación. Evaporación. Pulverización. Peneira-mento. Mestura. Desecación. Liofilización. Filtración. Granulación. Esterilización. Sistemasdispersos homoxéneos: disolucións. Sistemas dispersos heteroxéneos: emulsións, sus- pensións e aerosois.

Tema 15. Análises clínicas. Mostras biolóxicas: tipos, obtención, conservación e ma- nipulación. Preparación e conservación das mostras. Material de laboratorio de análise.Equipamentos e instrumentos básicos. Reactivos de uso máis frecuente. Métodos analíti-cos básicos. Eliminación de residuos segundo a normativa ambiental.

Tema 16. Conceptos físico-químicos básicos e aplicación no laboratorio de farmacia. Magnitudes e unidades de medidas: masa, tempo, temperatura, volume, presión, densida- de, viscosidade e pH.

Tema 17. Instrumentos de medidas ópticas: concepto de espectrofotometría. Fotómetro e espectrofotómetro. Microscopio óptico: fundamento, características e manexo.

Tema 18. Produtos parafarmacéuticos: Produtos sanitarios e biocidas de uso huma-no. Dermofarmacia. Preparados dietéticos. Clasificación, aplicacións e características dosprodutos parafarmacéuticos. Regulación comunitaria dos produtos sanitarios. Material de acondicionamento dos produtos sanitarios. Aplicacións informáticas de bases de datos de parafarmacia.

Tema 19. Seguridade e prevención de riscos no laboratorio de farmacia. Riscos biolóxi- cos. Riscos químicos. Riscos físicos.

Os temas incluídos nos distintos programas, relativos a aplicacións informáticas, irán referidos ás versións vixentes na data de publicación no Diario Oficial de Galicia da reso- lución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que seprocede ao nomeamento dos tribunais de cualificación.

page63image16314704

Nuestros métodos

  • PRESENCIAL
    Clases impartidas por funcionarios y profesionales altamente cualificados.
  • A DISTANCIA
    Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  • SEMIPRESENCIAL
    Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  • ELIGE TU MÉTODO

INSCRÍBETE AHORA

No esperes más, descarga la hoja de inscripción y empieza a prepararte cuanto antes.

DESCARGAR

AVISO DE PLAZAS

Déjanos tus datos y te avisamos cuando salgan las oposiciones que te interesan.

AVISARME

TECAD OPOSICIONES S.L CIF: B70494463

Academia especializada en oposiciones desde 1986. Clases de apoyo y preparaciones especiales.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - COOKIESDesarrolla iLatina