Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y seguridad de la página web y obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios. Si está de acuerdo pulse ACEPTAR o continúe navegando. Más información en Política de Cookies.
ACADEMIA ESPECIALIZADA EN OPOSICIONESSAN ANDRÉS 82 - 1º, A CORUÑA - GALICIA

Trabajadores sociales

Trabajadores sociales

CONVOCADAS

81 PLAZAS

 

 

Horario:

Jueves: 17.00-21.15 *

*A parte del horario establecido, se contempla la posibilidad de impartir la clase de temario específico el jueves de 18.45 a 21.15 y el temario común los sabados de 9.30 a 13.45.

Material para la preparación:

Los temas, desarrollados en un promedio de 22 folios escritos por una cara, acompañados por una batería de test y la legislación correspondiente, se irán enviando por correo electrónico, con unos días de antelación al día en que se imparta la clase. 

Profesorado:

El profesorado, con experiencia en la preparación de anteriores convocatorias, está constituido por trabajadores sociales de la Xunta, profesores universitarios y otros profesionales con amplia experiencia en los temas a tratar.

 

TEMARIO

Parte común

A) Parte xeral.

1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo V e Título VIII

2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.

3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.

4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III e IV.

6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico

10. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e Título VIII.

11. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.

12. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.

E o Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

13. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título I.

14. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.

 

B) Parte específica.

1. Políticas actuais do Estado de benestar. Concepto de xustiza social. Definición internacional de traballo social (FITS, 2014). Construción histórica do Traballo Social no marco do proceso e desenvolvemento do benestar Social en España.

2. Marco legal dos servizos sociais: Constitución española, Estatuto de autonomía, normativa reguladora de réxime local.

3. A Lei de servizos sociais de Galicia: estrutura e contido.

4. Lei 10/2013, de 27 de novembro, de inclusión social de Galicia: obxecto e estrutura.

6. Teorías contemporáneas do Traballo Social. Modelos da práctica profesional. Correntes profesionais.

7. O método e a metodoloxía en traballo social. Evolución histórica da metodoloxía en traballo social. Reconceptualización e  revisión dos métodos clásicos. Plantexamentos actuais: A estrutura básica de procedemento. Fases do proceso metodolóxico.

8. A planificación social no traballo social: Plan, programa e proxecto

9. Técnicas en traballo social: de coñecemento, de diagnóstico, de intervención e de avaliación. Instrumentos específicos en traballo social: ficha social, informe social, escalas de valoración social e proxecto de intervención social. Xestión das emocións na aplicación das técnicas e instrumentos no desenvolvemento profesional do traballo social.

10. O traballo social individual. Evolución histórica da intervención individual. Natureza, filosofía, valores e principios. Modelos na intervención individual. Diagnostico. Deseño da intervención. Técnicas fundamentais.

11. O traballo social familiar A Familia concepto e tipos. Os novos tipos de familia. Familia e crise. A familia multiproblema. O enfoque sistémico na intervención con familias: Conceptos claves. A estrutura familiar. Os ciclos vitais.  Características da entrevista sistémica. O proceso de axuda.

12. O traballo social en rede. Orixe e concepto de rede. Tipoloxía da rede. Características das redes. Funcións da rede social. Obxectivos do traballo en rede. Fases da intervención. O traballo interdisciplinar nas intervención social complexa

13. O traballo social de grupo. Concepto e evolución da intervención grupal en traballo social. Tipos de grupos. Elementos estruturais do grupo. Etapas da vida do grupo. Liderazgo-Comunicación-Conflito e negociación no grupo. As dinámicas de traballo no grupo. Obxectivos e papel da  traballadora social dinamizadora do grupo

14.  Traballo social comunitario. Concepto. Modelos de intervención en traballo social comunitario. Fases metodolóxicas: Análise da comunidade, diagnóstico participativo, elaboración do proxecto de intervención, negociación e implantación, avaliación continua e final.

15. A/o traballador/a social como compoñente dun equipo de traballo interdisciplinar: principios básicos, fundamento e funcións. Conceptos básicos: interprofesionalidade, multidisciplinariedade, interdisciplinariedade e transdisciplinariedade.

16. A entrevista en traballo social. Tipoloxías e técnicas aplicables. Transferencia e contra transferencia na relación profesional. A visita domiciliaria en traballo social: encadre e estrutura.

17. A investigación social. Técnicas e aplicacións no traballo social. O informe da investigación.

18. A ética e a deontoloxía en Traballo social. O Código deontolóxico das/os profesionais do traballo social: principios básicos e xerais e ámbito de aplicación. Relación cos/as usuarios/as, profesionais e institucións. Integración e autodeterminación das persoas usuarias no proceso de intervención.

19. O plan concertado de prestacións básicas de servizos sociais. Concepto, programas básicos e compromisos. Administracións implicadas: cooperación e coordinación.

20. O traballo social nos servizos sociais comunitarios básicos. Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

21. Os servizos sociais especializados. Concepto. Competencias. Organización. Programas. Equipamentos.

22. Normativa reguladora vixente do sistema de protección a infancia e a adolescencia  autonómica: ámbitos de actuación. Concepto e tipoloxías de familia. Principios reitores e competencias. Actuacións e medidas de prevención. Dereitos e deberes do/a menor. O interese superior do/a menor. O principio de mínima intervención.

23. Niveis de atención en familia, menores e adolescentes: Indicadores e actuación en situacións de risco e desamparo. Niveis e medidas de intervención e criterios de aplicación de apoio a familia (garda, tutela administrativa e ordinaria). Recursos.

24. Menores en conflito social. Menores infractores. Regulamento para a execución das medidas xudiciais privativas e non privativas de liberdade. Medidas educativas correctoras. Conciliación ou reparación entre o/a menor e a vítima.

25. Adopción: nacional. Dereitos do/a menor adoptado. Competencias en materia de adopción. Requisitos da/o adoptante. Valoración de idoneidade. A intervención coa familia de orixe.

26. O maltrato a infancia: definición e tipoloxía. Factores de risco. O proceso de intervención ante o maltrato infantil. Prevención. Detección e tratamento social. Protocolo de actuación ante o maltrato infantil.

27. A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

28. O Traballo social no ámbito xudicial e forense. Instituto de Medicina Legal (IMELGA). O papel do/a traballador/a social nas unidades de valoración forense integral (UVFI). Institucións de Traballo social socio-sanitario.

29. Normativa autonómica de prevención e tratamento da violencia de xénero. Lei galega 11/2007,  de  27  de  xullo,  para  a  prevención  e o tratamento integral da violencia de xénero. Protocolos de actuación. Equipamentos, programas e recursos.

30. Lei 2/2014, de 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

31. Diversidade funcional. Tipoloxía. Equipos de valoración: recoñecemento do grao de discapacidade. Accesibilidade: o entorno como medio facilitador do desenvolvemento biopsicosocial. Recursos orientados a prevención e ao tratamento. O papel da/o profesional de traballo social na acción integradora a nivel familiar, laboral, educativa, de ocio e tempo libre.

32. Traballo social e persoas maiores. Aspectos demográficos e sociais do envellecemento na Comunidade Autónoma de Galicia. Recursos e equipamentos: tipoloxía. O traballo social coas persoas maiores na comunidade e nas institucións: valoración e intervención. Vulnerabilidade e maltrato nas persoas maiores.

33. O sistema galego de atención a dependencia. Definición de dependencia. Ámbito de actuación. Estrutura, composición e funcionamento dos equipos de valoración de dependencia.

34. O papel do traballador/a social no proceso de valoración de dependencia e na elaboración do Programa Individual de Atención (PIA). Catálogo de servizos e prestacións de atención á dependencia na comunidade autónoma de Galicia.

35. Traballo social e inclusión social: situacións de vulnerabilidade e cronicidade. O traballo social e o senfogarismo. Grupos de poboación máis vulnerables. Características. Recursos, servizos e prestacións.

36. Movementos migratorios: a poboación migrante con necesidades de atención social. Migracións e clases sociais. Papel da iniciativa social. O traballo social nesta contorna.

37. Voluntariado e acción social non gobernamental. Lei 10/2011, de 28 de novembro, de acción voluntaria

Nuestros métodos

  • PRESENCIAL
    Clases impartidas por funcionarios y profesionales altamente cualificados.
  • A DISTANCIA
    Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  • SEMIPRESENCIAL
    Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  • ELIGE TU MÉTODO

INSCRÍBETE AHORA

No esperes más, descarga la hoja de inscripción y empieza a prepararte cuanto antes.

DESCARGAR

AVISO DE PLAZAS

Déjanos tus datos y te avisamos cuando salgan las oposiciones que te interesan.

AVISARME

TECAD OPOSICIONES S.L CIF: B70494463

Academia especializada en oposiciones desde 1986. Clases de apoyo y preparaciones especiales.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - COOKIESDesarrolla iLatina