Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y seguridad de la página web y obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios. Si está de acuerdo pulse ACEPTAR o continúe navegando. Más información en Política de Cookies.
ACADEMIA ESPECIALIZADA EN OPOSICIONESSAN ANDRÉS 82 - 1º, A CORUÑA - GALICIA

Terapeutas ocupacionales

Terapeutas ocupacionales

CONVOCADAS

48 PLAZAS

 

 

Horario:

Jueves: 17.00-21.15 *

*A parte del horario establecido, se contempla la posibilidad de impartir la clase de temario específico el jueves de 18.45 a 21.15 y el temario común los sabados de 9.30 a 13.45.

             

Material para la preparación:

Los temas, desarrollados en un promedio de 22 folios escritos por una cara, acompañados por una batería de test y la legislación correspondiente, se irán enviando por correo electrónico, con unos días de antelación al día en que se imparta la clase. 

Profesorado:

El profesorado, con experiencia en la preparación de anteriores convocatorias, está constituido por terapeutas ocupacionales de la Xunta, profesores universitarios y otros profesionales con amplia experiencia en los temas a tratar.

 

TEMARIO

A) Parte xeral.

1. A Constitución española de 1978: Título preliminar, Título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo V e Título VIII

2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, Título II e Título III da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia.

3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: Título III, Título IV Capítulo I e Capítulo IV e o Título V.

4. Lei 4/2019, do 17 de xullo, da administración dixital de Galicia, Título preliminar, Título I capítulo I

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público Título preliminar Capítulos III e IV.

6. Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico

10. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título III, Título VI capítulos III e IV e Título VIII.

11. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais: Título I, Título II, Título III e Título VIII.

12. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Título preliminar e Título I.

E o Título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

13. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: Título preliminar e Título I.

14. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar e Título I.

 

B) Parte específica.

1. Lei de promoción da autonomía persoal e atención a persoas en situación de dependencia: Título preliminar e primeiro.

2. Procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía persoal e atención á dependencia, elaboración do programa individual de atención e organización e funcionamento dos órganos técnicos.

3. A valoración de dependencia. Real Decreto 174/2011 de 01 de febreiro, polo que se aproba o baremo de valoración da situación de dependencia

4. Historia da terapia ocupacional. Bases teóricas e conceptuais da terapia ocupacional. Definición de terapia ocupacional. O desenvolvemento da terapia ocupacional en España.

5. Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro): Títulos I e II.

6. Marco de traballo para a práctica da terapia ocupacional da AOTA. Directrices e aplicación da terminoloxía uniforme. Ética e deontoloxía da terapia ocupacional.

7. Abordaxes de intervención en terapia ocupacional: promoción da saúde, restauración, mantemento, modificación e prevención da discapacidade.

8. Técnicas e habilidades de comunicación: relación terapeuta ocupacional e paciente. Relación do terapeuta con coidadores. Escoita activa. Relación de axuda. Entrevista clínica concepto e características.

9. Marcos de referencia aplicados na disfunción física: biomecánico, neurodesenvolvemento, cognitivo-perceptivo. Marcos de referencia aplicados na disfunción psicosocial: condutual, cognitivo-condutual, psicodinámico e humanista.

10. Modelos propios de terapia ocupacional: MOHO, modelo canadense do desempeño ocupacional, modelo de discapacidade de Allen,  modelo de Ayres, modelo de Kielhofner, modelo do funcionamento ocupacional de Trombly. Outros modelos en desenvolvemento: Reed&Sanderson; Reilly, M.

11. A actividade. Ferramenta terapeutica de terapia ocupacional. Análise e aplicación. Gradación da actividade.

12. Avaliación en terapia ocupacional. Diferenzas entre avaliación e valoración. Avaliación inicial, durante e ao remate do tratamento. Obxectivos e planificación do tratamento.

13. As actividades da vida diaria, concepto, clasificación. Instrumentos de valoración estandarizados.

14.  Axudas técnicas. Clasificación, funcións e criterios de selección

15. Fisiopatoloxía do envellecemento: envellecemento fisiolóxico e patolóxico. Valoración xeriátrica integral: papel do/da terapeuta ocupacional.

16. Intervención da terapia ocupacional nas síndromes xeriátricas de maior incidencia: deterioración funcional, inmobilismo, caídas, incontinencia urinaria, deterioración cognitiva e demencia.

17. Intervención de terapia ocupacional. en alteracións sensoriais: visuais e auditivas. Sistemas de comunicación aumentativa e alternativa

18. Intervención de terapia ocupacional nas patoloxías de saúde mental máis frecuentes: esquizofrenia e outros trastornos psicóticos, trastornos do estado de ánimo, trastornos relacionados con sustancias.

19. Terapia ocupacional na discapacidade intelectual

20. Intervención de terapia ocupacional en persoas afectadas de accidente cerebro-vasculares e traumatismos cráneo-encefálicos.

21. Intervención da terapia ocupacional na patoloxía de orixe reumatolóxica, osteo-articular e de partes brandas.

22. Intervención da terapia ocupacional nas persoas afectadas de esclerose múltiple, párkinson, enfermidade da motoneurona.

23. Saúde mental na infancia e adolescencia. Trastornos do desenvolvemento, trastornos de conduta disruptiva, trastornos de ansiedade, psicose, trastornos alimentarios. Intervencións nos malos tratos infantís.

24. Aplicacións da terapia ocupacional. Actuación temperá. Axudas técnicas. Adestramento na autonomía persoal e integración social.

25. Intervención da terapia ocupacional nas persoas afectadas por lesións medulares.

26. Terapia ocupacional en oncoloxía. Intervención da terapia ocupacional en pacientes terminais.

27. Ortesis e prótese. Concepto, clasificación, funcións e mecanismos de acción. Criterios de selección.

28. Terapia ocupacional na amputación e substitución protésica.

29.  Actividades lúdicas e recreativas como terapia. Lecer e tempo libre en terapia ocupacional.

30. Centros de atención a persoas con discapacidade ou dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

Nuestros métodos

  • PRESENCIAL
    Clases impartidas por funcionarios y profesionales altamente cualificados.
  • A DISTANCIA
    Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  • SEMIPRESENCIAL
    Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  • ELIGE TU MÉTODO

INSCRÍBETE AHORA

No esperes más, descarga la hoja de inscripción y empieza a prepararte cuanto antes.

DESCARGAR

AVISO DE PLAZAS

Déjanos tus datos y te avisamos cuando salgan las oposiciones que te interesan.

AVISARME

TECAD OPOSICIONES S.L CIF: B70494463

Academia especializada en oposiciones desde 1986. Clases de apoyo y preparaciones especiales.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - COOKIESDesarrolla iLatina