Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y seguridad de la página web y obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios. Si está de acuerdo pulse ACEPTAR o continúe navegando. Más información en Política de Cookies.
ACADEMIA ESPECIALIZADA EN OPOSICIONESSAN ANDRÉS 82 - 1º, A CORUÑA - GALICIA

Inspectores de Turismo

Inspectores de Turismo

OFERTADAS

DOG 29/12/2020 

7 PLAZAS

Material para la preparación:

Los temas, desarrollados en un promedio de 22 folios escritos por una cara, acompañados por una batería de test y la legislación correspondiente, se irán enviando por correo electrónico, con unos días de antelación al día en que se imparta la clase. 

Profesorado:

El profesorado, con experiencia en la preparación de anteriores convocatorias, está constituido por funcionarios de la Xunta, profesores universitarios y otros profesionales con amplia experiencia en los temas a tratar.

Requisitos (según la última convocatoria DOG 30/10/08)

a)  Diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o grado

b) Permiso de conducir clase B

Pruebas de la última convocatoria (DOG 30/10/08):

-Primer ejercicio (eliminatorio): Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contenido teórico de ochenta (80) preguntas tipo test, con cuatro (4) respuestas alternativas relacionado con el contenido del programa.

-Segundo ejercicio (eliminatorio): Resolver por escrito un supuestos de carácter práctico relacionado con las materias correspondientes a la parte específica del programa.

-Tercer ejercicio (EXENTOS CON EL CELGA 4): traducción de un texto del castellano al gallego y la traducción de un texto del gallego al castellano. 

Temario de la última convocatoria (DOG 30/10/08):

TEMARIO COMÚN:

TEMARIO ESPECÍFICO:

1. A Administración turística do Estado: estrutura orgánica. O Instituto de Turismo de España: estrutu ra e funcións. O Consello Promotor do Turismo. O Observatorio do Turismo. A Comisión Interministerial do Turismo.

2. Competencias da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de turismo: antecedentes, regulación e análises. A Consellería de Innovación e Industria: estrutura e competencias. A Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A. O Cen- tro Superior de Hostalaría de Galicia. O Instituto de Estudos Turisticos de Galicia. A Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.

3. A Lei de ordenación e promoción do turismo en Galicia: estrutura e contido. Obxecto e suxeitos da lei. Ordenación da oferta turística: principios xerais para o exercicio das actividades turísticas.

4. Requisitos xerais para o establecemento de actividades empresariais turísticas: autorizacións, rexistro de empresas, comunicación de prezos. A documentación obrigatoria.

5. O municipio turístico galego. Declaración de festas de Galicia de interese turístico.

6. O estatuto do turista: dereitos e deberes do usuario turístico. Consideración especial do dereito a formular queixas (normativa reguladora das follas de reclamación). A defensa dos consumidores e usuarios: O Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro: disposicións relativas a consumidores e usuarios (libro 1o, título 1o), contratación de dereito público e claúsulas abusivas (libro II) e responsa- bilidade (libro III). O sistema arbitral.

7. O estatuto do empresario turístico: dereitos e deberes. Actividade e medios dos operadores turísticos no mercado: defensa da competencia e competencia desleal. Os signos distintivos. A publicidade. As tarxetas de crédito e débito e os cheques de viaxe.

8. O empresario individual e societario. A socieda- de mercantil: concepto, clases e caracteres. O contrato de sociedade mercantil: elementos esenciais. As sociedades colectivas e comaditarias. A sociedade irregular.

9. As sociedades anónimas: concepto e caracteres. Constitución e achegas sociais. Os órganos sociais. Transformación, fusión, disolución e liquidación. As sociedades de responsabilidade limitada: concepto e caracteres. Constitución e achegas sociais. Os órganos sociais. Transformación, fusión, disolución e liquidación.

10. As empresas de aloxamento turístico: concepto e clases. Arrendamento de negocio e contrato de franquía. O contrato de xestión hoteleira. O contrato de hospedaxe. Seguridade cidadán e rexistro de entrada nos establecementos de aloxamento. O contrato de reserva de prazas de aloxamento de réxime de continxente.

11. Principio de unidade de explotación. Calidade dos servizos e instalacións. Sobrecontratación da capacidade. Réxime de prezos e reservas nos aloxamentos turísticos.

12. Ordenación dos establecementos hoteleiros (I): disposicións xerais. Distintivos e publicidade. Réxime de instalación e apertura.

13. Ordenación dos establecementos hoteleiros (II): requisitos técnicos xerais. Requisitos e condicións exixibles por grupos, categorías e especialidades.

14. Ordenación dos apartamentos turísticos e cida- des de vacacións: concepto, clasificación, condi- cións e réxime de autorizacións.

15. Os aloxamentos en réxime de aproveitamento por quenda: regulación e antecedentes normativos. Réxime xurídico. As vivendas turísticas vacacionais.

16. Ordenación dos establecementos de turismo rural: concepto, categorías, características e réxime administrativo.

17. Ordenación dos campamentos públicos de turismo: conceptos e categorías. Réxime de instala- ción e apertura. Requisitos mínimos. Funcionamen- to, prezos, servizos mínimos, persoal e clientes.

18. As empresas de restauración. Ordenación de restaurantes, cafetarías e bares: concepto, clasifica- ción, características e réxime administrativo.

19. O contrato de servizo dos establecementos de restauración. Cartas, pratos e menús. Venda de bebidas alcohólicas a menores de idade. O contrato de cátering. A Lei de medidas sanitarias fronte ao taba- quismo: aplicación nos establecementos turísticos.

20. A intermediación turística. Ordenación das axencias de viaxes: concepto, obxecto, clasificación, réxime de autorizacións, exercicio das actividades e garantías. O turismo activo: regulación.

21. As viaxes combinadas: o Libro IV do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro: deli- mitación obxectiva e subxectiva. Perfección, cancelación, desestimento e incumprimento do contrato de viaxe combinada. Réxime de responsabilidade das axencias nas viaxes combinadas. Documentación das viaxes combinadas: contido e comprobación.

22. Contrato de pasaxe aérea. Limitacións da responsabilidade do carrexador aéreo. Sistema de compensación por denegación de embarque no transporte aéreo regular: Regulamento (CEE) 261/04 do Parlamento Europeo e do Consello.

23. Formación e cualificación turística. Ordena- ción da profesión de guía de turismo especializado de Galicia.

24. Turismo termal: distribución de competencias. O problema da lexislación aplicable. Augas minerais e termais. Réxime xurídico e administrativo: autorizacións administrativas. Infraccións e sancións.

25. Actividade turística e impacto ambiental: o decreto 113/2008, do 12 de xuño, regulador da avaliación da incidencia ambiental na comunidade galega. Os espéctaculos públicos: seguridade estáti- ca e dinámica. Programa e venda de localidades. Réxime de horarios de establecementos e espectáculos públicos.

26. A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordena- ción urbanística e protección do medio rural en Galicia: principios xerais. Réxime urbanístico do solo: disposicións xerais. Clasificación e réxime das distintas clases e categorías de solo.

27. As licenzas urbanísticas: procedemento de outorgamento, prelación e caducidade. Actos promovidos polas administracións públicas: especial referencia a obras de patrimonio histórico, establecementos públicos e obras promovidas pola Administración. Licenza de apertura en relación coa licenza de obra.

28. A promoción e fomento do turismo en Galicia. Axudas e subvencións: concepto, procedemento de concesión e reintegro. As diferentes medidas de promoción e fomento do turismo: obxecto, requisitos e principais características.

29. A potestade sancionadora: principios. O procedemento sancionador: principios e regulación. Fases e desenvolvemento do procedemento sancionador por infraccións en materia de turismo. Órganos competentes.

30. As infraccións en materia de turismo. Suxeitos responsables. As sancións.

31. A Inspección Turística de Galicia. O Regula- mento da Inspección Turística. Obxecto e funcións. Planificación e ordenación da inspección. A actuación inspectora e a súa documentación. A escala técnica da Inspección Turística.

32. As actas da inspección como medio de proba: natureza xurídica e efectos probatorios. Requisitos: obxectivos, materiais e formais. Ámbito da presunción de veracidade das actas. Exclusións da presunción. Valor e efectos dos informes da inspección.

33. As facultades e deberes da inspección turística. A condición de axente de autoridade: protección penal e administrativa. A autonomía técnica e funcional da inspección. Os deberes: identificación (estudo da orde reguladora da tarxeta identificativa), segredo e respecto e consideración. As responsabili- dades da inspección. Réxime de incompatibilidades. A colaboración interadministrativa. A comuni- cación coa autoridade xudicial e Ministerio Fiscal.

34. Accesibilidade e supresión de barreiras arqui- tectónicas: conceptos e niveis de accesibilidade, concepto e clases de barreiras, accesibilidade nos establecementos turísticos. Incidencia do Decreto autonómico 66/2001, do 22 de marzo.

35. O turismo como sector económico. A oferta e a demanda turística. A estacionalidade do turismo. Turismo e territorio. Sistemas de calidade.

36. Recursos turísticos de Galicia. Trazos diferenciais da oferta turística galega. Diversificación e novas ofertas: termalismo, golf, turismo cultural, turismo náutico, turismo rural, congresos e convencións, turismo de natureza.

37. A Lei do patrimonio cultural de Galicia.: títulos I e II. Lei de protección do Camiño de Santiago.

38. Turismo e contorno natural. Nocións xerais sobre: os parques naturais, os espazos naturais en réxime de protección xeral e os espazos naturais das normas subsidiarias e complementarias de planeamento provincial. Os monumentos naturais. A Rede Natura.

39. Informes de incidencia turística: conceptos básicos de ecoloxía no espazo turístico e impacto. Técnicas de identificación e avaliación de impactos: especial referencia ao impacto visual. Técnicas de prevención, corrección e restauración de impactos. Incidencia da contaminación acústica no turismo.

40. Turismo e contorno marítimo. Nocións xerais sobre o réxime de portos e embarcacións. A pesca marítima de recreo na Comunidade Autónoma de Galicia.

41. A cultura galega: arquitectura civil: especial referencia aos castelos e pazos. Arquitectura popular. Elementos característicos da tipoloxía arquitectónica tradicional de Galicia. Arquitectura relixiosa: especial referencia aos mosteiros. Os conxuntos históricos.

Nuestros métodos

  • PRESENCIAL
    Clases impartidas por funcionarios y profesionales altamente cualificados.
  • A DISTANCIA
    Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  • SEMIPRESENCIAL
    Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  • ELIGE TU MÉTODO

INSCRÍBETE AHORA

No esperes más, descarga la hoja de inscripción y empieza a prepararte cuanto antes.

DESCARGAR

AVISO DE PLAZAS

Déjanos tus datos y te avisamos cuando salgan las oposiciones que te interesan.

AVISARME

TECAD OPOSICIONES S.L CIF: B70494463

Academia especializada en oposiciones desde 1986. Clases de apoyo y preparaciones especiales.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - COOKIESDesarrolla iLatina