Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y seguridad de la página web y obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios. Si está de acuerdo pulse ACEPTAR o continúe navegando. Más información en Política de Cookies.

Inspección Urbanística

Inspección Urbanística

OFERTADAS

7 PLAZAS 

DOG 12/12/2017

COMENZAMOS PREPARACIÓN EL 8 DE ENERO DEL 2019

HORARIO: martes de 17:00 a 21:15

Material para la preparación:

Los temas, desarrollados en un promedio de 22 folios escritos por una cara, acompañados por una batería de test y la legislación correspondiente, se irán enviando por correo electrónico, con unos días de antelación al día en que se imparta la clase. 

Profesorado:

El profesorado, con experiencia en la preparación de anteriores convocatorias, está constituido por funcionarios de la Xunta, profesores universitarios y otros profesionales con amplia experiencia en los temas a tratar.

TITULACIÓN REQUERIDA:  Título de licenciado/a en Dereito, grao en Dereito, Arquitectura, grao en Arquitectura

TEMARIO (ÚLTIMA CONVOCATORIA 28/06/2013)

– Parte común:

1. Concepto de Constitución. A Constitución como norma xurídica. A Constitución española de 1978: sistemática e estrutura. Características xerais. Os principios constitucionais. A reforma constitucional.

2. Dereitos e liberdades. Os dereitos fundamentais e liberdades públicas. Dereitos e deberes dos cidadáns. Garantías e tutela. A súa suspensión. Principios reitores da política social e económica.

3. A Coroa. Sucesión e rexencia. As atribucións do rei.

4. As Cortes Xerais. O Congreso dos Deputados e o Senado. Composición e funcións. O control parlamentario do Goberno en España.

5. Procedemento de elaboración e aprobación das leis. Órganos de control da Administración: o Tribunal de Contas e o Defensor do Pobo. A Administración consultiva: especial referencia ao Consello de Estado.

6. O Tribunal Constitucional. Organización. Presupostos materiais e procedementos dos recursos ante o tribunal.

7. A regulación constitucional da xustiza. O poder xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial: organización e competencias. O Tribunal Supremo. Os tribunais superiores de xustiza. O Ministerio Fiscal.

8. O Goberno. A súa composición. Nomeamento e cesamento. As funcións do Goberno. O presidente do Goberno. Os ministros. A Administración pública. Principios constitucionais informadores da organización e da actuación da Administración. Goberno e Administración: control dos actos políticos.

9. A distribución territorial do poder do Estado. Os diversos modelos existentes. O Estado das autonomías. A súa regulación na Constitución de 1978. Os estatutos de autonomía.

10. Competencias das comunidades autónomas. A modificación extraestatutaria das competencias autonómicas: leis marco, de transferencia e delegación e de harmonización. A reserva de competencias ao Estado: normativa básica. A atribución estatutaria de competencias e a cláusula de peche do artigo 149.3.

11. As administracións locais: a posición constitucional dos municipios e provincias. Distribución de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas sobre Administración local.

12. Conflitos constitucionais. Conflitos do Estado coas comunidades autónomas ou destas entre si. Conflitos constitucionais entre órganos do Estado. Conflitos en defensa da autonomía local. Impugnación de disposicións e resolucións das comunidades autónomas.

13. A Autonomía galega: orixe e evolución. O Estatuto de autonomía de Galicia. O estatuto como norma autonómica e como norma do Estado. Estrutura e contido.A reforma do Estatuto.

14. Bases fundamentais da autonomía galega. O territorio. Os símbolos. A lingua e a cultura galegas. O recoñecemento da galeguidade. A condición de galego. Os dereitos dos cidadáns galegos: garantías. Os dereitos lingüísticos dos cidadáns galegos. 

15. Organización política da Comunidade Autónoma de Galicia. As institucións de autogoberno de Galicia. Descrición. Sede. A Administración de xustiza en Galicia.

16. O Goberno da Comunidade Autónoma. A Xunta de Galicia e a súa Presidencia. O Consello Consultivo.

17. O Parlamento de Galicia. Sistema electoral. Funcións do Parlamento. O control parlamentario da acción do Goberno. O Valedor do Pobo.

18. As competencias da Comunidade Autónoma de Galicia no Estatuto de autonomía: exclusivas, concorrentes e de execución da lexislación do Estado. 

19. As administracións públicas das comunidades autónomas: bases do réxime xurídico das administracións públicas. A Administración xeral da Comunidade Autónoma galega. A súa organización. As delegacións de Galicia no exterior.

20. As entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia.

21. As fundacións de interese galego. As corporacións de dereito público de Galicia. Os colexios profesionais e as cámaras de comercio, industria e navegación de Galicia.

22. O municipio: organización e competencias. A provincia: organización e competencias. Outras entidades locais. Especial referencia a comarca e a parroquia.

23. Funcionamento das entidades locais. Potestade regulamentaria das organizacións locais. Réxime xurídico e impugnación de acordos.

24. Os bens das entidades locais. As facendas locais.

25. As relacións entre administracións públicas. As relacións entre o Estado e as comunidades autónomas. As relacións coa Administración local. Comunicacións ás comunidades europeas.

26. As fontes do dereito administrativo. A lei: concepto e clases. Disposicións do executivo con forza de lei: decretos leis e decretos lexislativos.

27. O regulamento: concepto e clases. Fundamento e límites da potestade regulamentaria. Regulamentos ilegais: a súa impugnación. Regulamentos dos órganos constitucionais.

28. O ordenamento xurídico de Galicia: leis de Galicia. Decretos lexislativos. Regulamentos. O réxime xurídico do exercicio das competencias autonómicas. Aplicación do dereito galego. 

29. A relación xurídico-administrativa. Concepto e suxeitos da relación xurídico-administrativa. As administracións públicas. O administrado. A súa capacidade xurídica e de obrar. As situacións xurídicas do administrado en xeral. Situacións xurídicas de carácter activo: potestades do administrado. Situacións xurídicas pásivas: situacións de suxeición e deber do administrado.

30. O principio de legalidade da Administración: a súa construción técnica. As potestades administrativas: concepto. A atribución de potestades. Potestades regradas e potestades discrecionais. O control da discrecionalidade: en especial o control do fin e a desviación de poder. O principio de autotutela.

31. Os dereitos dos cidadáns na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

32. O acceso electrónico dos cidadans aos servizos públicos. Normativa de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación e autentificación. Rexistro, comunicacións e notificacións electrónicas. A xestión electrónica dos procedementos. 

33. A organización administrativa: normativa básica estatal e normativa de desenvolvemento na Comunidade Autónoma de Galicia. O órgano administrativo, en especial a competencia. Os órganos colexiados na lexislación estatal e autonómica.

34. O acto administrativo: concepto e clases. Elementos do acto administrativo: suxeito, obxecto, causa, fin e forma. Notificación e publicación dos actos administrativos.

35. A eficacia do acto administrativo: principios xerais. Executividade e suspensión. Procedementos de execución. 

36. Nulidade de pleno dereito e anulabilidade dos actos administrativos. Os actos administrativos irregulares. A validación, conservación e conversión dos actos administrativos. Os erros materiais e de feito.

37. Revisión de oficio dos actos administrativos nulos e anulables: casos en que procede. Procedemento. A impugnación xurisdicional e actos pola propia Administración: a declaración de lesividade. A revogación dos actos administrativos

38. O procedemento administrativo: concepto e natureza. A Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común: ámbito de aplicación. Principios informadores.

39. Fases do procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación. Especial referencia ao silencio administrativo. 

40. Os recursos administrativos: concepto e clases. Requisitos xerais. Materia impugnable, lexitimación e órgano competente. Recurso de alzada, de reposición e de revisión. As reclamacións previas ao exercicio das accións civis e laborais.

41. A potestade sancionadora da Administración. Principios. O procedemento sancionador.

42. A responsabilidade patrimonial da Administración. Características da institución no sistema español. Lesión determinante, suxeitos imputables e causas de imputación. A extensión da reparación. A acción de responsabilidade. 

43. A xurisdición contencioso-administrativa. Actos impugnables. O recurso contencioso-administrativo. Execución de sentenzas.

44. Os contratos do sector público. Normativa vixente. Obxecto e ámbito de aplicación. Clases de contratos e regulación. Disposicións xerais sobre a contratación do sector público.

45. Partes do contrato: órgano de contratación e aptitude para contratar co sector público. Rexistros oficiais. Obxecto, prezo e contía do contrato. Garantías exixibles na contratación do sector público.

46. Preparación dos contratos polas administracións públicas: normas xerais. Adxudicación dos contratos das administracións públicas.

47. Efectos dos contratos. As prerrogativas da Administración. Execución e modificación dos contratos. Extinción. Cesión e subcontratación. Réxime de invalidez e recursos.

48. As subvencións públicas. Réxime xurídico das subvencións na Administración da Xunta de Galicia.

49. A expropiación forzosa. A súa xustificación e natureza. Lexislación vixente: a repartición competencial. Suxeitos, obxecto e causa da expropiación.

50. O procedemento expropiatorio xeral. Particularidades do procedemento de urxencia. A reversión do ben expropiado. Garantías do expropiado. O Xurado de Expropiación Forzosa de Galicia.

51. As propiedades administrativas en xeral. Clases. Os bens patrimoniais da Administración: particularidades e réxime común cos ben demaniais. O dominio público: concepto, natureza xurídica, elementos e réxime xurídico.

52. O patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. Tráfico xurídico do patrimonio. Formas de tráfico administrativo dos bens demaniais e requisitos especiais do tráfico dos bens patrimoniais. Utilización e aproveitamento do patrimonio. Protección de defensa.

53. Réxime xurídico do patrimonio cultural: lexislación estatal e autonómica. A protección dos camiños de Santiago.

54. Aspectos urbanísticos da lexislación en materia de augas, portos e estradas.

55. Réxime xurídico da protección do ambiente: lexislación estatal e autonómica.

56. Emprego público. Réxime legal e competencias da Xunta de Galicia. Clases de persoal ao servizo da Xunta de Galicia. Adquisición e perda da relación de servizo. Réxime disciplinario.

57. Dereitos dos funcionarios; especial referencia á carreira profesional e promoción interna, aos dereitos retributivos e ao dereito á negociación colectiva. Xornada de traballo, permisos e vacacións. Deberes dos empregados públicos; código de conduta.

58. Ordenación da actividade profesional; especial referencia á provisión de postos. Situacións administrativas. Réxime de incompatibilidades.

59. Seguridade e hixiene no traballo. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevencións de riscos laborais. Dereitos e obrigas da Administración e dos empregados públicos. Servizos de prevención de riscos. Participacións dos empregados públicos.

60. Os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia: concepto e natureza. Contido. Estrutura. Elaboración. Aprobación. Modificacións orzamentarias.

61. O procedemento de execución orzamentaria: fases. O control orzamentario: clases. O Consello de Contas.

62. A Unión Europea. Os tratados orixinarios e de modificación. As fontes do dereito europeo; a integración do dereito europeo en España. 

63. As institucións da Unión Europea: o Parlamento, o Consello Europeo, o Consello, a Comisión, o Tribunal de Xustiza, o Tribunal de Contas, o comité económico e social, o Comité das Rexións. 

64. A política rexional da Unión Europea. Os fondos estruturais. A cohesión económica e social.


• Parte específica.

– Opción técnica:

1. Lexislación estatal de solo: principios. As condicións básicas da igualdade nos dereitos e deberes constitucionais dos cidadáns.

2. Lexislación estatal de solo: bases do réxime do solo.

3. Réxime de valoracións de solo.

4. Lexislación estatal básica:expropiación forzosa e responsabilidade patrimonial.

5. A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia: obxectivos e principios xerais.

6. As clases e categorías de solo na lexislación urbanística. A definición de soar.

7. Réxime xurídico do solo urbano e do solo urbanizable. Réxime de aplicación aos municipios con planeamento non adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

8. Réxime xurídico do solo de núcleo rural. Réxime de aplicación aos municipios con planeamento non adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

9. Réxime xurídico do solo rústico. Réxime de aplicación aos municipios con planeamento non adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

10. Os instrumentos de ordenación urbanística: clases e obxectivos. Disposicións xerais sobre o planeamento: sustentabilidade e calidade. 

11. Plan xeral de ordenación municipal: documentación e determinacións. 

12. Planeamento de desenvolvemento. Plans de sectorización e plans parciais: documentación e determinacións.

13. Plans especiais. Estudos de detalle. Catálogos. 

14. Técnicas para a repartición equitativa de cargas e beneficios: áreas de repartición, aproveitamento tipo e polígonos. 

15. Formulación, tramitación e aprobación do planeamento. 

16. Publicidade, vixencia e efectos da aprobación dos plans. Revisión, modificación e suspensión. As normas de aplicación directa.

17. A execución do planeamento. Sistemas de actuación. Regras xerais da equidistribución. As actuacións illadas.

18. Obtención de sistemas xerais e dotacións públicas.

19. Instrumentos de intervención no mercado do solo. Especial referencia ao patrimonio público de solo.

20. Os deberes de edificar e rehabilitar.

21. O deber de conservación. A declaración de ruína. As ordes de execución. 

22. As licenzas urbanísticas: finalidade, natureza xurídica e actos suxeitos e exentos.

23. Procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas. Os efectos do silencio. Extinción.

24. Parcelacións urbanísticas. Divisións. Segregacións.

25. A inspección urbanística. O plan de inspección.

26. A protección da legalidade urbanística. Actos de edificación e uso do solo sen licenza.

27. Infraccións urbanísticas e sancións.

28. Os órganos urbanísticos da Comunidade Autónoma. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

29. Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.

30. Lei 10 /1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.

31. Os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal.

32. Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas. Os bens de dominio público marítimo-terrestre e a súa protección. As servidumes.

33. A utilización do dominio público marítimo-terrestre. Concesións e autorizacións.

34. Infraccións e sancións en materia de costas. Procedemento sancionador en materia de costas.

35. O Código técnico da edificación. Disposicións xerais. Condicións técnicas e administrativas.

36. Exixencias básicas de seguridade estrutural, en caso de incendios, de utilización, de salubridade. Exixencias básicas de aforro enerxético.

37. A Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación. Exixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e garantías.

38. O proxecto de edificación. Disposicións sobre redacción de proxectos e dirección de obras. O libro de ordes e visitas. O certificado final de obras. Responsabilidade profesional do arquitecto. Intervencións dos colexios profesionais de arquitectos. O visado colexial.

39. Medición e valoración de construcións: criterios de medición das unidades de obra; prezos unitarios auxiliares e descompostos. Valoración de obras en execución e rematadas.

40. Normativa sobre condicións mínimas de habitabilidade das vivendas. A súa tramitación.

41. A Lei 8/1997, do 20 de agosto, sobre condicións de accesibilidade e supresión de barreiras. O Regulamento para o seu desenvolvemento e execución (Decreto 35/2000, do 20 de xaneiro).

– Opción xurídica: 

1. Dereito urbanístico: evolución histórica da lexislación urbanística en España. Evolución da lexislación galega sobre urbanismo e ordenación do territorio. Principios básicos do ordenamento urbanístico vixente.

2. A organización administrativa do urbanismo: o urbanismo como función pública. Competencias da Administración do Estado. Competencias da Administración autonómica. Competencias da Administración local; en particular as de carácter municipal.

3. Lexislación estatal de solo: principios. As condicións básicas da igualdade nos dereitos e deberes constitucionais dos cidadáns.

4. Lexislación estatal de solo: bases do réxime do solo.

5. Lexislación estatal de solo: expropiación forzosa e responsabilidade patrimonial.

6. A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia: obxectivos e principios xerais.

7. As clases e categorías de solo na lexislación urbanística. A definición de soar.

8. Réxime xurídico do solo urbano e do solo urbanizable. Réxime de aplicación aos municipios con planeamento non adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

9. Réxime xurídico do solo de núcleo rural. Réxime de aplicación aos municipios con planeamento non adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

10. Réxime xurídico do solo rústico. Réxime de aplicación aos municipios con planeamento non adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

11. Os instrumentos de ordenación urbanística: clases e obxectivos. Disposicións xerais sobre o planeamento: sustentabilidade e calidade.

12. Plan xeral de ordenación municipal: documentación e determinacións. 

13. Planeamento de desenvolvemento. Plans de sectorización e plans parciais: documentación e determinacións.

14. Plans especiais. Estudos de detalle.Catálogos. 

15. Técnicas para a repartición equitativa de cargas e beneficios: áreas de repartición, aproveitamento tipo e polígonos. 

16. Formulación, tramitación e aprobación do planeamento. 

17. Publicidade, vixencia e efectos da aprobación dos plans. Revisión, modificación e suspensión. As normas de aplicación directa.

18. A execución do planeamento. Sistemas de actuación. Regras xerais da equidistribución. As actuacións illadas.

19. Sistemas de cooperación, expropiación, compensación e concerto e de concesión de obra urbanizadora.

20. Obtención de sistemas xerais e dotacións públicas.

21. Instrumentos de intervención no mercado do solo. Especial referencia ao patrimonio público de solo.

22. Os deberes de edificar e rehabilitar.

23. O deber de conservación. A declaración de ruína. As ordes de execución. 

24. Os convenios urbanísticos.

25. As licenzas urbanísticas: finalidade, natureza xurídica e actos suxeitos e exentos.

26. Procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas. Os efectos do silencio. Extinción.

27. Parcelacións urbanísticas. Divisións. Segregacións.

28. A inspección urbanística. O plan de inspección.

29. A protección da legalidade urbanística. Actos de edificación e uso do solo sen licenza. 

30. Suspensión, revisión e impugnación de licenzas.

31. Infraccións urbanísticas e sancións.

32. Os delitos urbanísticos. O principio de non bis in ídem.

33. Réxime xurídico das construcións e edificacións existentes en solo rústico e solo de núcleo rural á entrada en vigor da Lei 9/2002, do 30 de decembro.

34. Os órganos urbanísticos da Comunidade Autónoma. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

35. Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.

36. Lei 10 /1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.

37. Os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal.

38. Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas. Os bens de dominio público marítimo terrestre e a súa protección. As servidumes.

39. A utilización do dominio público marítimo-terrestre. Concesións e autorizacións.

40. Infraccións e sancións en materia de costas. Procedemento sancionador en materia de costas.

41. O urbanismo e o Rexistro da Propiedade. Actos e títulos inscritibles. Aspectos rexistrais da execución do planeamento. Inscricións de obra nova. Reflexo rexistral dos procesos xudiciais en materia de urbanismo. A anotación preventiva. O asento de cancelación.

 

Nuestros métodos

  • PRESENCIAL
    Clases impartidas por funcionarios y profesionales altamente cualificados.
  • A DISTANCIA
    Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  • SEMIPRESENCIAL
    Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  • ELIGE TU MÉTODO

INSCRÍBETE AHORA

No esperes más, descarga la hoja de inscripción y empieza a prepararte cuanto antes.

DESCARGAR

AVISO DE PLAZAS

Déjanos tus datos y te avisamos cuando salgan las oposiciones que te interesan.

AVISARME

TECAD OPOSICIONES S.L CIF: B70494463

Academia especializada en oposiciones desde 1986. Clases de apoyo y preparaciones especiales.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - COOKIESDesarrolla iLatina