Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y seguridad de la página web y obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios. Si está de acuerdo pulse ACEPTAR o continúe navegando. Más información en Política de Cookies.
ACADEMIA ESPECIALIZADA EN OPOSICIONESSAN ANDRÉS 82 - 1º, A CORUÑA - GALICIA

Preparación de oposiciones de Enxeñeiros técnicos industriáis en La Xunta de Galicia

Ingenieros Técnicos Industriales

¡¡OFERTADAS!!

6 PLAZAS LIBRES

2 PLAZAS CONSOLIDACIÓN

(DOG 20/04/2021) 

4 PLAZAS ESTABILIZACIÓN

(DOG 29/12/2020)

6 PLAZAS CONSOLIDACIÓN

(DOG 17/12/2018) 

POR ACUERDO CON EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE A CORUÑA Y LUGO,

SE APLICARÁ PRECIO ESPECIAL A LOS COLEGIADOS

Última convocatoria (DOG 03/05/2016)

7 plazas/ 6 Alumnos de La Academia

Convocatoria 28/06/2013

2 plazas/ 1 Alumnos de La Academia

 Cronograma:
 • Día de clase: viernes (4 al mes)
   
 • Horario: 17 a 21.15 horas (4 horas) 

 

Material para la preparación:

Los temas, desarrollados en un promedio de 22 folios escritos por una cara, se irán enviando por correo electrónico al opositor, con unos días de antelación al día en que se imparta la clase. Acompañará al tema una batería de tests con un promedio de 30 preguntas y su correspondiente hoja de respuestas.

La legislación sobre los temas estará alojada en la misma página. 

 

Profesorado:

El profesorado, con experiencia en la preparación de anteriores convocatorias, está constituido por ingenieros industriales e ingenieros técnicos industriales de la Xunta, profesores universitarios y otros profesionales con amplia experiencia en los temas a tratar.

Resumen de la convocatoria:  

 
TITULACIÓN REQUIRIDA: Enxeñeiro técnico industrial, grao en enxeñería técnica industrial
 
EXERCICIOS:
 
Primeiro exercicio, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas tipo test, máis 3 preguntas de reserva, con 4 respostas alternativas propostas polo tribunal, das que só unha delas será a correcta, correspondentes á parte común e especifica da respectiva escala.
 
Segundo exercicio. Os/as aspirantes deberán realizar por escrito un suposto práctico de desenvolvemento que elixirán entre 2 propostos polo tribunal sobre os temas que integran a parte específica do programa.
 
 
Terceiro exercicio, os aspirantes deberán desenvolver por escrito 2 temas, a elixir entre 4, obtidos mediante sorteo polo tribunal de entre os que forman a parte específica do programa.
O exercicio terá unha duración máxima de tres horas.
 
Cuarto exercicio, que constará de dúas probas (EXENTOS CELGA 4):
Primeira: tradución dun texto do castelán para o galego proposto polo tribunal.
Segunda: tradución dun texto do galego para o castelán proposto polo tribunal.
 
 
  TEMARIO
 

Parte xeral:


Tema 1.A Constitución española de 1978: estrutura e contido. Os valores superiores. Os principios constitucionais. Dereitos fundamentais e liberdades públicas, a súa garantía e a suspensión.
Tema 2.A organización territorial do Estado. Organización constitucional do sistema autonómico. Distribución constitucional de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas. A Administración local.
Tema 3.O Estatuto de autonomía de Galicia: Estrutura e contido. As competencias da Comunidade Autónoma de Galicia: exclusivas, concorrentes e de execución da lexislación do Estado.
Tema 4.A organización institucional da Comunidade Autónoma de Galicia. O Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración de xustiza en Galicia.
Tema 5.A Administración autonómica. A organización da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Entidades instrumentais do sector público autonómico.
Tema 6.O ordenamento xurídico da Unión europea. Eficacia directa e primacía do dereito comunitario. Dereito orixinario e derivado. As institucións da Unión Europea. Composición e atribucións. As competencias da Unión Europea.
Tema 7.O dereito administrativo. As fontes do dereito administrativo. O acto administrativo. Revisión dos actos administrativos. Recursos contra os actos administrativos. O procedemento administrativo común: fases.
Tema 8.Dereitos dos cidadáns nas súas relacións coas administracións públicas. A información e a atención ao cidadán na Comunidade Autónoma de Galicia. A transparencia na actividade administrativa.
Tema 9.O acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Normativa de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación e autentificación. Rexistros, comunicacións e notificacións electrónicas. A xestión electrónica dos procedementos.
Tema 10.A responsabilidade patrimonial da Administración. O réxime xurídico no sistema español. Responsabilidade de autoridades e funcionarios. Responsabilidade das administracións públicas por actos dos seus concesionarios e contratistas.
Tema 11.Os contratos do sector público. Obxecto e ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación, adxudicación e formalización. Execución e modificación. Extinción.
Tema 12.As subvencións. Réxime xurídico das subvencións na Administración da Xunta de Galicia: concepto. Partes na relación subvencionable. Establecemento. Procedemento de concesión, xestión e xustificación. Causas de reintegro.
Tema 13.A Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia. A Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia: principios xerais. O orzamento da Comunidade Autónoma de Galicia: contido, estrutura, elaboración e aprobación. Fases da execución.
Tema 14.O persoal ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia: clases e normativa de aplicación. Adquisición e perda da relación de servizo. Réxime disciplinario. Dereitos e deberes dos funcionarios públicos. Situacións administrativas. Réxime de incompatibilidades.
Tema 15.A protección de datos de carácter persoal. Normativa reguladora. Principios informadores e dereitos das persoas en materia de protección de datos. Ficheiros de titularidade pública. Réxime sancionador.
Tema 16.Políticas de igualdade de xénero. Disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Disposicións xerais. A transversalidade. A erradicación do uso sexista da linguaxe. As condicións de emprego en igualdade na Administración pública galega. Medidas de conciliación e corresponsabilidade no emprego público. Políticas contra a violencia de xénero. A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: medidas de sensibilización, prevención e detección. Dereitos das mulleres vítimas da violencia de xénero.
Tema 17.Discapacidade. A definición de discapacidade segundo a Organización Mundial da Saúde. O Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: consideración de persoa con discapacidade. Dereitos. Especial consideración do dereito á vida independente de participación en asuntos públicos. Igualdade de oportunidades e non discriminación.

Parte específica:


Tema 1.Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes: títulos I, II, III, IV e V. Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas: títulos I, II e III.
Tema 2.Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia.
Tema 3.Real decreto 1836/1999, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre instalacións nucleares e radioactivas. Competencias da Comunidade Autónoma de Galicia nesta materia.
Tema 4.Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia: títulos I, II, III e V.
Tema 5.A Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia: capítulos do I ao VI. Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal.
Tema 6.Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. Títulos do I ao III.
Tema 7.A Lei 1/1995, de protección ambiental de Galicia: títulos do I ao IV. Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia: capítulo II, título III.
Tema 8.Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.
Tema 9.Lei 32/2014, do 22 de decembro, de metroloxía: capítulos do I ao VI. Real decreto 889/2006, do 21 de xullo, que regula o control metrolóxico do Estado sobre instrumentos de medida: capítulos do I ao V.
Tema 10.Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos do I ao VII. Real decreto 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo: anexo I.
Tema 11.Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico: títulos do I ao X.
Tema 12.Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica: títulos do I ao VII.
Tema 13.Real decreto 1048/2013, do 27 de decembro, polo que se establece a metodoloxía para o cálculo da retribución da actividade de distribución de enerxía eléctrica: capítulos I, II, VI, VII e VIII. Real decreto 1699/2011, do 18 de novembro, polo que se regula a conexión á rede de instalacións de produción de enerxía eléctrica de pequena potencia: capítulos I, II, III, IV.
Tema 14.Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas ITC LAT-04 e LAT-05.
Tema 15.Real decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos: títulos do I ao VI.
Tema 16.Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.
Tema 17.Decreto 138/2010, do 5 de agosto, polo que se establece o procedemento e as condicións técnico-administrativas para a obtención das autorizacións de proxectos de repotenciación de parques eólicos existentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
Tema 18.Real decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.
Tema 19.Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos: títulos do I ao VI. ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Tema 20.Real decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de gas natural: títulos do I ao IV.
Tema 21.Real decreto 919/2006, do 28 de xullo, polo que se aproba o Regulamento técnico de distribución e utilización de combustibles gasosos e as súas ICG 01, 03 e 04.
Tema 22.Lei 21/1992, do 16 xullo, de industria: títulos do I ao V.
Tema 23.Real decreto 2200/1995, do 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da infraestrutura para a calidade e a seguridade industrial: capítulos do I ao IV. Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial: libro primeiro. Seguridade industrial.
Tema 24.Avaliación da conformidade e marcación CE. Vixilancia do mercado. Cláusula de salvagarda.
Tema 25.Real decreto 559/2010, do 7 de maio, polo que se aproba o Regulamento do rexistro integrado industrial.
Tema 26.Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión e as súas ITC BT-04 e BT-05.
Tema 27.Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 22 e 23.
Tema 28.Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios e a súa ITC 04.
Tema 29.Real decreto 2085/1994, do 20 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de instalacións petrolíferas e a súa ITC MI-IP 02.
Tema 30.Real decreto 2060/2008, do 12 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de equipamentos de presión e a súa ITC EP-1.
Tema 31.Real decreto 379/2001, do 6 de abril, polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos e a súa ITC APQ-1.
Tema 32.Real decreto 138/2011, do 4 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas: capítulos I, II, III, IV e V.
Tema 33.Real decreto 1457/1986, do 10 de xaneiro, polo que se regulan a actividade industrial e a prestación de servizos nos talleres de reparación de vehículos automóbiles, dos seus equipamentos e compoñentes. Real decreto 2042/1994, do 14 outubro, que regula a inspección técnica de vehículos.
Tema 34.Real decreto 1942/1993, do 5 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de seguridade contra incendios.
Tema 35.Real decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais. Anexo I.
Tema 36.Aparellos de elevación e a súa manutención: Real decreto 1314/1997, do 1 de agosto, sobre ascensores. Real decreto 57/2005, do 21 de xaneiro, polo que se establecen prescricións para o incremento da seguridade do parque de ascensores existente.
Tema 37.Aparellos de elevación e a súa manutención: Real decreto 836/2003, do 27 de xuño, polo que se aproba a Instrución técnica complementaria MIE-AEM-2. Real decreto 837/2003, do 27 de xuño, polo que se aproba a Instrución técnica complementaria MIE-AEM-4.
Tema 38.Real decreto 840/2015, do 21 de setembro, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves en que interveñan substancias perigosas.

Nuestros métodos

 • PRESENCIAL
  Clases impartidas por funcionarios y profesionales altamente cualificados.
 • A DISTANCIA
  Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
 • SEMIPRESENCIAL
  Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
 • ELIGE TU MÉTODO

INSCRÍBETE AHORA

No esperes más, descarga la hoja de inscripción y empieza a prepararte cuanto antes.

DESCARGAR

AVISO DE PLAZAS

Déjanos tus datos y te avisamos cuando salgan las oposiciones que te interesan.

AVISARME

TECAD OPOSICIONES S.L CIF: B70494463

Academia especializada en oposiciones desde 1986. Clases de apoyo y preparaciones especiales.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - COOKIESDesarrolla iLatina