Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y seguridad de la página web y obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios. Si está de acuerdo pulse ACEPTAR o continúe navegando. Más información en Política de Cookies.
ACADEMIA ESPECIALIZADA EN OPOSICIONESSAN ANDRÉS 82 - 1º, A CORUÑA - GALICIA

Administrativos

Administrativos

OFERTADAS

 PLAZAS 

DOG 17/12/2018

COMENZAMOS LA PREPARACIÓN EL 14 DE ENERO DEL 2019

HORARIO: lunes de 17:00 a 21:15

Material para la preparación:

Los temas, desarrollados en un promedio de 22 folios escritos por una cara, acompañados por una batería de test y la legislación correspondiente, se irán enviando por correo electrónico, con unos días de antelación al día en que se imparta la clase. 

Profesorado:

El profesorado, con experiencia en la preparación de anteriores convocatorias, está constituido por funcionarios de la Xunta y otros profesionales con amplia experiencia en los temas a tratar.

TITULACIÓN REQUERIDA: Bachillerato o Técnico

TEMARIO (ÚLTIMA CONVOCATORIA 18/06/2015)

I. Dereito constitucional. 

1. A Constitución española de 1978: estrutura e contido. Os valores superiores. Os principios constitucionais. Dereitos fundamentais e liberdades públicas. Dereitos e deberes dos cidadáns. Garantías e tutela dos dereitos e liberdades. A súa suspensión. 

2. A Coroa. Sucesión e Rexencia. As atribucións do rei. As Cortes Xerais. O Congreso dos Deputados e o Senado. Composición e funcións. O control parlamentario do Goberno en España.

3. O Goberno. A súa composición. Nomeamento e cesamento. As funcións do Goberno. O presidente do Goberno. Os ministros. A Administración pública. Principios constitucionais informadores da organización e da actuación da Administración. Actividade administrativa e actividade política. Goberno e Administración.

4. A Administración xeral do Estado. A súa organización. Órganos superiores e órganos directivos. A Administración periférica do Estado. Os delegados do Goberno nas comunidades autónomas. Os subdelegados do goberno nas provincias. Os organismos públicos do Estado. As sociedades e fundacións. As corporacións de dereito público. 

5. A distribución territorial do poder do Estado. A súa regulación na Constitución de 1978. Os estatutos de autonomía. As competencias das comunidades autónomas. A modificación extraestatutaria das competencias autonómicas: leis marco, de transferencia e delegación e de harmonización. A reserva de competencias ao Estado: normativa básica; a atribución estatutaria de competencias e a cláusula de peche do artigo 149.3.

6. As administracións locais: a posición constitucional dos municipios e provincias. Distribución de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas sobre Administración local.

7. As relacións entre as Administracións públicas. As relacións entre o Estado e as comunidades autónomas. As relacións coa Administración local.

II. Dereito autonómico.

1. A autonomía galega. Orixe e evolución. O Estatuto de autonomía de Galicia. Estrutura e contido. A reforma do Estatuto. 

2. Bases fundamentais da autonomía galega: o territorio. Os símbolos. A lingua e a cultura galegas. O recoñecemento da galeguidade. A condición de galego. Os dereitos dos cidadáns galegos: garantías. Os dereitos lingüísticos dos cidadáns galegos.

3. Organización política da Comunidade Autónoma de Galicia. As institucións de autogoberno de Galicia. Descrición. Sede. A Administración de xustiza en Galicia.

4. O Goberno da Comunidade Autónoma de Galicia. A Xunta de Galicia e a súa presidencia. 

5. O Parlamento de Galicia. Sistema electoral. Organización, funcionamento e funcións do Parlamento. O control parlamentario da acción do Goberno. O Valedor do Pobo.

6. As competencias da Comunidade Autónoma de Galicia no Estatuto de autonomía: exclusivas, concorrentes e de execución da lexislación do Estado.

7. A Administración xeral da Comunidade Autónoma Galega. A súa organización. As delegacións de Galicia no exterior. 

8. As entidades públicas instrumentais. Outras entidades instrumentais: sociedades e fundacións. As corporacions de dereito público de Galicia.

III. Dereito administrativo.

1. As fontes do dereito administrativo. A lei: concepto e clases. Disposicións do executivo con forza de lei: decretos leis e decretos lexislativos.

2. O regulamento: concepto e clases. Fundamento e límites da potestade regulamentaria. Regulamentos ilegais: a súa impugnación. Regulamentos dos órganos constitucionais.

3. O ordenamento xurídico de Galicia: leis de Galicia. Decretos lexislativos. Regulamentos. O réxime xurídico do exercicio das competencias autonómicas. Aplicación do dereito galego. 

4. Os dereitos dos cidadáns na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Atención ao cidadá na Comunidade Autónoma de Galicia. A transparencia na actividade administrativa.

5. O acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Normativa de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación e autentificación. Rexistros, comunicacións e notificacións electrónicas. A xestión electrónica dos procedementos.

6. A protección de datos de carácter persoal. Normativa reguladora. Principios informadores e dereitos das persoas en materia de protección de datos. 

7. O acto administrativo: concepto e clases. Elementos do acto administrativo: suxeito, obxecto, causa, fin e forma. Notificación e publicación dos actos administrativos. A eficacia do acto administrativo: principios xerais. Executividade e suspensión. Procedementos de execución.

8. O procedemento administrativo: concepto e natureza. A Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común: ámbito de aplicación. Principios informadores.

9. Fases do procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación. Especial referencia ao silencio administrativo. Termos e prazos.

10. Os recursos administrativos: concepto e clases. Requisitos xerais. Materia recorrible, lexitimación e órgano competente. Recurso de alzada, de reposición e de revisión. As reclamacións previas ao exercicio das accións civís e laborais.

11. A responsabilidade patrimonial da Administración. Características da institución no sistema español. Lesión determinante, suxeitos imputables e causas de imputación. A extensión da reparación. A acción de responsabilidade. 

12. Os contratos do sector público. Normativa vixente. Obxecto e ámbito de aplicación. Clases de contratos e regulación. Disposicións xerais sobre a contratación do sector público.

13. Partes do contrato: órgano de contratación e aptitude para contratar co sector público. Rexistros oficiais. Obxecto, prezo e contía do contrato. Garantías exixibles na contratación do sector público.

14. Preparación dos contratos polas administracións públicas: normas xerais. Adxudicación dos contratos das administracións públicas. 

15. Efectos dos contratos. As prerrogativas da administración. Execución e modificación dos contratos. Extinción. Cesión e subcontratación. Réxime de invalidez e recursos.

16. As subvencións públicas. Réxime xurídico das subvencións na Administración da Xunta de Galicia.

17. O patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. Tráfico xurídico do patrimonio. Utilización e aproveitamento do patrimonio. Xestión do patrimonio, protección e defensa. 

18. Emprego público. Réxime legal e competencias da Xunta de Galicia. Clases de persoal ao servizo da Xunta de Galicia. Adquisición e perda da relación de servizo. Réxime disciplinario. Situacións administrativas. Réxime de incompatibilidades.

19. Dereitos dos funcionarios públicos; especial referencia á carreira profesional e promoción interna. Xornada de traballo, permisos e vacacións. Deberes dos empregados públicos; código de conduta. 

20. Persoal laboral. O Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia. 

21. Políticas publicas para a igualdade de xénero. Disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Políticas contra a violencia de xénero. A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

22. Discapacidade. A definición de discapacidade segundo a Organización Mundial da Saúde. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: consideración de persoa con discapacidade e dereitos. A normativa reguladora do procedemento para o recoñecemento, declaración e calificación do grao de discapacidade. 

IV. Dereito da Unión Europea.

1. A Unión Europea. Natureza, principios, obxectivos e fins. Nacemento e fases da súa evolución. Os tratados orixinarios e de modificación.

2. Fontes do dereito europeo: actos xurídicos da Unión, procedementos de adopción e outras disposicións segundo o Tratado de Funcionamento da Unión Europea. A integración do dereito europeo en España. 

3. As institucións da Unión Europea: o Parlamento, o Consello Europeo, o Consello e a Comisión. Outras institucións.

4. As competencias da Unión Europea. O marco de atribucións concedidas polos tratados. O desenvolvemento das competencias da Unión. As relacións entre as competencias da Unión e as competencias nacionais. Participación dos entes territoriais non estatais no proceso decisorio.

V. Dereito orzamentario e dereito tributario.

1. A Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Principios xerais. O contido da facenda da comunidade.

2. O orzamento da Comunidade Autónoma de Galicia: concepto e natureza. Contido. Estrutura. Elaboración. Aprobación.

3. Modificacións orzamentarias. Créditos extraordinarios e suplementos de créditos. Créditos ampliables. Transferencias. Xeración de crédito.

4. O procedemento de execución orzamentaria. Fases. O control orzamentario. Concepto. Natureza e ámbito de aplicación. Clases. 

5. Os tributos propios da Comunidade Autónoma de Galicia. As taxas: natureza; normas básicas do seu réxime xurídico; principais supostos. Os prezos públicos.

VI. Dereito laboral e seguridade social.

1. Seguridade e hixiene no traballo. A Lei de prevención de riscos laborais. Actuacións das administracións públicas: competencias. Dereitos e obrigas dos traballadores e empresarios en materia de prevención. Os servizos de prevención de riscos. Participación dos traballadores.

2. O contrato de traballo. Concepto. Natureza. Suxeitos. Forma. Contido e réxime xurídico. Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. Modalidades do contrato de traballo. A duración do contrato de traballo.

3. O sistema de Seguridade Social: estrutura e ámbito. Réxime xeral e réximes especiais da Seguridade Social. Afiliación. Altas e baixas; procedemento e efectos. Cotización. 

4. A acción protectora. As continxencias protexidas: cadro xeral. Prestacións. As prestacións non contributivas da Seguridade Social: finalidade e clases. Invalidez non contributiva: requisitos e procedemento para a súa obtención. Xubilación non contributiva.

Nuestros métodos

  • PRESENCIAL
    Clases impartidas por funcionarios y profesionales altamente cualificados.
  • A DISTANCIA
    Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  • SEMIPRESENCIAL
    Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  • ELIGE TU MÉTODO

INSCRÍBETE AHORA

No esperes más, descarga la hoja de inscripción y empieza a prepararte cuanto antes.

DESCARGAR

AVISO DE PLAZAS

Déjanos tus datos y te avisamos cuando salgan las oposiciones que te interesan.

AVISARME

TECAD OPOSICIONES S.L CIF: B70494463

Academia especializada en oposiciones desde 1986. Clases de apoyo y preparaciones especiales.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - COOKIESDesarrolla iLatina