Oposiciones a Técnico de Farmacia del Sergas

¡Apúntate ya!

  Solicita toda la información

  Oposiciones Técnico de Farmacia del SERGAS

  Requisitos

  Título de técnico/a auxiliar de farmacia (FP 1o, rama sanitaria) ou técnico/a en farmacia (FP de grao medio, familia profesional Sanidade).

  Oposiciones de Técnico de Farmacia

  Pendiente de definir en próxima convocatoria

  Temario oposiciones técnico de farmacia

  Temario completo

  Descarga el temario AQUÍ

  TEMARIO

  Parte común:

  Tema 1. A Constitución española: principios fundamentais, der

  eitos e deberes funda- mentais dos españois. A protección da saúde na constitución.

  Tema 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta eo seu presidente. A Administración pública galega.

  Tema 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das ad- ministracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

  Tema 4. A Lei de saúde de Galicia: O Sistema público de saúde de Galicia. Competen- cias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A es- trutura organizativa de xestión integrada: disposicións que a regulan.

  Tema 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación dopersoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

  Tema 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e se- lección de prazas.

  Tema 7. A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.

  Tema 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas IISS. Lexislación sobre igualdade de xénero: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

  Parte específica

  Tema 1. Educación para a saúde: concepto de saúde e enfermidade. Indicadoresde saúde. Prevención da enfermidade. Programas de prevención da saúde: conceptos,obxectivos xerais, planificación das etapas do programa. Estratexias e tecnoloxía educati- va. Promoción da saúde.

  Tema 2. Educación sanitaria. Hixiene: hixiene persoal, hixiene da alimentación, hixiene mental, hixiene sexual. Infección e profilaxe: concepto, mecanismo de defensa ante as infeccións, enfermidade infecciosa, profilaxe e terapéutica.

  Tema 3. Lexislación farmacéutica e de relación coa asistencia ao paciente: Lei de garan- tías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios. Lei de ordenación farmacéu- tica de Galicia. Real decreto 175/2001, do 23 de febreiro, polo que se aproban as normasde correcta elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais.Lei de autonomía do paciente (Lei 41/2002, do 15 de novembre), Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

  Tema 4. Organizacións farmacéuticas: Oficinas de farmacia. Farmacia hospitalaria. Al-macéns de distribución. Laboratorios farmacéuticos. Colexios oficiais de farmacéuticos.

  Tema 5. Medicamentos: Definicións e tipos. Clasificación anatómica, terapéutica e quí-mica. Xeneralidades: Mecanismo de acción e efectos. Definicións e tipos. Especialidades farmacéuticas xenéricas (EFX), Especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP), estupe- facientes e psicotropos, medicamentos en situacións especiais: medicamentos extranxei-ros, uso compasivo ou utilizados en condicións non establecidas na súa ficha técnica.Medicamentos de especial control médico. Medicamentos de diagnóstico hospitalario euso hospitalario. Mostras para investigación clínica. Etiquetaxe, prospecto e ficha técnica.Aplicacións informáticas de bases de datos do medicamento.

  Tema 6. Fórmulas maxistrais e preparados oficinais: conceptos xerais. Normas de co- rrecta elaboración e control da calidade. Abreviaturas utilizadas en formulación maxistral.Formulario nacional. Materias primas. Excipientes de uso máis frecuente en farmacia ga-lénica. Ensaios para o recoñecemento e control de calidade de materias primas. Ensaios e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais. Envases para formas farmacéuticas: tipos, usos e simboloxía. Envasado e etiquetaxe. Identificación, conserva-ción e rexistro de fórmulas maxistrais e preparados oficinais.

  Tema 7. Acondicionamento dos medicamentos: conceptos xerais. Material de acondi- cionamento. Siglas e símbolos do acondicionamento. Control de calidade do material de acondicionamento. Lexislación sobre material de acondicionamento.

  Tema 8. Farmacodinamia e farmacocinética: acción farmacolóxica dos medicamentos.Clasificación. Factores que modifican a acción farmacolóxica. Concepto de farmacocinéti-ca. Liberación. Absorción. Distribución. Metabolización. Excreción ou eliminación.

  Tema 9. Pautas de administración de medicamentos. Dosificación dos fármacos: tipos de doses, relación dose-efecto, factores que interveñen na dosificación. Contraindicacións.Interacións farmacolóxicas. Reaccións adversas dos medicamentos. Tarxeta amarela. Alertas farmacéuticas. Tipos: seguridade, calidade. Sistema SINASP.

  Tema 10. Formas farmacéuticas e vías de administración dos medicamentos: concep- tos xerais. Vías de administración de medicamentos: oral, tópica, parenteral, respiratoria, rectal, vaxinal, uretral, oftálmica e ótica. Formas farmacéuticas segundo a vía de adminis- tración.

  Tema 11. Farmacia hospitalaria: servizo de farmacia hospitalaria. Áreas ou zonas que a integran. Sistemas de distribución intrahospitalaria de produtos farmacéuticos e parafar- macéuticos: reposicións de caixas de primeiros auxilios, sistemas de dispensación de me- dicamentos en doses unitarias (SDMDU), sistemas de dispensación automatizada. Ordes hospitalarias de dispensación. Dispensación de produtos farmacéuticos e parafarmacéu- ticos a pacientes ambulatorios: normativa legal. Aplicacións informáticas de distribución e dispensación dos produtos farmacéuticos e parafarmacéuticos. Asistencia ao farmacéutico na xestión de medicamentos en ensaio clínico: normativa legal. Asistencia ao farmaceutico na atención ao paciente ambulatorio, ao paciente de hospitales de día.

  Tema 12. Sistemas de almacenaxe e condicións de conservación de produtos farma- céuticos e parafarmacéuticos segundo as súas características. Códigos farmacéuticosidentificativos dos produtos farmacéuticos e parafarmacéuticos. Ordenación dos produtos.Xestión de existencias. Control de caducidades. Procedemento de devolución de produtoscaducados consonte a normativa. Retirada de produtos por alerta sanitaria. Eliminacióndos produtos segundo o sistema integral establecido. Aplicacións informáticas de xestión e control de almacén.

  Tema 13. Laboratorio farmacéutico: conceptos xerais. Material de uso frecuente. Equi- pamentos de laboratorio. Posta a punto e mantemento dos equipamentos e dos materiais. Procedementos de limpeza, desinfección, conservación e esterilización do material e equi- pamentos. Control de calidade de material e equipamentos.

  Tema 14. Operacións farmacéuticas básicas: conceptos xerais. Pesada con balanzas electrónicas de precisión. División de sólidos. Peneiramento. Homoxeneización de compo-ñentes. Extracción mediante disolventes. Destilación. Evaporación. Pulverización. Peneira-mento. Mestura. Desecación. Liofilización. Filtración. Granulación. Esterilización. Sistemasdispersos homoxéneos: disolucións. Sistemas dispersos heteroxéneos: emulsións, sus- pensións e aerosois.

  Tema 15. Análises clínicas. Mostras biolóxicas: tipos, obtención, conservación e ma- nipulación. Preparación e conservación das mostras. Material de laboratorio de análise.Equipamentos e instrumentos básicos. Reactivos de uso máis frecuente. Métodos analíti-cos básicos. Eliminación de residuos segundo a normativa ambiental.

  Tema 16. Conceptos físico-químicos básicos e aplicación no laboratorio de farmacia. Magnitudes e unidades de medidas: masa, tempo, temperatura, volume, presión, densida- de, viscosidade e pH.

  Tema 17. Instrumentos de medidas ópticas: concepto de espectrofotometría. Fotómetro e espectrofotómetro. Microscopio óptico: fundamento, características e manexo.

  Tema 18. Produtos parafarmacéuticos: Produtos sanitarios e biocidas de uso huma-no. Dermofarmacia. Preparados dietéticos. Clasificación, aplicacións e características dosprodutos parafarmacéuticos. Regulación comunitaria dos produtos sanitarios. Material de acondicionamento dos produtos sanitarios. Aplicacións informáticas de bases de datos de parafarmacia.

  Tema 19. Seguridade e prevención de riscos no laboratorio de farmacia. Riscos biolóxicos. Riscos químicos. Riscos físicos.

  Os temas incluídos nos distintos programas, relativos a aplicacións informáticas, irán referidos ás versións vixentes na data de publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que seprocede ao nomeamento dos tribunais de cualificación.

  Técnico de Farmacia Sergas

  Queremos acompañarte en la preparación del estudio de las oposiciones de técnico de farmacia
  icon

  formación

  PRESENCIAL/
  Asiste en persona a las clases en nuestro centro de preparación.
  Inscribirse
  icon

  formación

  A DISTANCIA/
  Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  Inscribirse
  icon

  formación

  SEMI-PRESENCIAL/
  Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  Inscribirse
  tecad

  ¿Por qué elegir Tecad Oposiciones?

  Tecad es la academia de oposiciones Nº1 en Coruña. Nuestros resultados son los más altos de las oposiciones ¡Confía en nosotros y en nuestro trabajo!

  Garantías de éxito:

  Con entrenamiento continúo con tests, casos prácticos y simulacros de examen de las últimas oposiciones convocadas.

  Avisos y atención personalizada

  Fechas de los exámenes, convocatorias, ofertas de empleo público y los resultados obtenidos

  Profesorado experimentado

  Constituido por funcionarios y otros profesores que cuentan con una amplia experiencia en la preparación de anteriores convocatorias.

  Formación a tu medida:

  Ofrecemos tutorización pedagógica con las pautas necesarias para convertirte en funcionario.

  ¿Quieres más información?

  Contáctanos sin compromiso

  Preguntas frecuentes

  Los requisitos específicos para presentarse a las oposiciones de técnico de farmacia del SERGAS son tener el título de técnico auxiliar de farmacia o técnico en farmacia.

  Además, es necesario cumplir los requisitos generales de las oposiciones, como lo son disponer de la nacionalidad española o de un país de la UE o tener más de 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa.

  El sistema de ingreso a las oposiciones de técnico en farmacia por concurso-oposición se basa en que para la obtención de la nota final, que daría acceso a la plaza, se tendrán en cuenta las valoraciones obtenidas en las pruebas (oposición) y los méritos de los aspirantes (formación, cursos, experiencia laboral…). Los méritos solo se tendrán en cuenta si se supera la fase de oposición.

  El proceso de selección para las oposiciones de técnico en farmacia están pendientes de definirse en la próxima convocatoria.

  Para preparar las oposiciones de técnico en farmacia del SERGAS, te recomendamos comenzar con tiempo, preferiblemente cuando la administración publica la oferta de plazas.

  Una adecuada preparación se basa en el estudio en profundidad de los temarios y en familiarizarse con las pruebas de la oposición, haciendo continuamente ejercicios prácticos similares a los que podrías encontrarte en la prueba. En nuestra academia de oposiciones ofrecemos formación personalizada y específica para preparar las oposiciones a técnico en farmacia del SERGAS, con profesionales funcionarios especialistas en la materia que te ayudarán a conseguir tu plaza.

  El sueldo de un técnico en farmacia del SERGAS, como pertenece a la categoría C1 de las oposiciones SERGAS, oscila entre los 23.000€ y los 35.000€ brutos anuales en función del puesto y de la antigüedad