Oposiciones a Inspectores de Turismo de la Xunta de Galicia

¡Apúntate ya!

 • OFERTADAS
 • 7 PLAZAS

  Solicita toda la información

  Oposiciones a Inspector de Turismo

  Requisitos (según la última convocatoria DOG 30/10/08)

  Diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o grado
  Permiso de conducir clase B

  Oposiciones a Inspectores de Turismo

  Pruebas de la oposición

  (según última convocatoria DOG 30/10/08)

  Primer ejercicio (eliminatorio)

  Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contenido teórico de ochenta (80) preguntas tipo test, con cuatro (4) respuestas alternativas relacionado con el contenido del programa.

  Segundo ejercicio (eliminatorio)

  Resolver por escrito un supuestos de carácter práctico relacionado con las materias correspondientes a la parte específica del programa.

  Tercer ejercicio (EXENTOS CON EL CELGA 4)

  Traducción de un texto del castellano al gallego y la traducción de un texto del gallego al castellano.

  Temario oposiciones Inspector de Turismo

  Temario completo

  Descarga el temario AQUÍ

  TEMARIO

  1. A Administracio?n turi?stica do Estado: estrutura orga?nica. O Instituto de Turismo de Espan?a: estrutu ra e funcio?ns. O Consello Promotor do Turismo. O Observatorio do Turismo. A Comisio?n Interministerial do Turismo.

  2. Competencias da Comunidade Auto?noma de Galicia en materia de turismo: antecedentes, regulacio?n e ana?lises. A Conselleri?a de Innovacio?n e Industria: estrutura e competencias. A Sociedade de Imaxe e Promocio?n Turi?stica de Galicia, S.A. O Cen- tro Superior de Hostalari?a de Galicia. O Instituto de Estudos Turisticos de Galicia. A Sociedade Ano?nima de Xestio?n do Plan Xacobeo.

  3. A Lei de ordenacio?n e promocio?n do turismo en Galicia: estrutura e contido. Obxecto e suxeitos da lei. Ordenacio?n da oferta turi?stica: principios xerais para o exercicio das actividades turi?sticas.

  4. Requisitos xerais para o establecemento de actividades empresariais turi?sticas: autorizacio?ns, rexistro de empresas, comunicacio?n de prezos. A documentacio?n obrigatoria.

  5. O municipio turi?stico galego. Declaracio?n de festas de Galicia de interese turi?stico.

  6. O estatuto do turista: dereitos e deberes do usuario turi?stico. Consideracio?n especial do dereito a formular queixas (normativa reguladora das follas de reclamacio?n). A defensa dos consumidores e usuarios: O Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro: disposicio?ns relativas a consumidores e usuarios (libro 1o, ti?tulo 1o), contratacio?n de dereito pu?blico e clau?sulas abusivas (libro II) e responsa- bilidade (libro III). O sistema arbitral.

  7. O estatuto do empresario turi?stico: dereitos e deberes. Actividade e medios dos operadores turi?sticos no mercado: defensa da competencia e competencia desleal. Os signos distintivos. A publicidade. As tarxetas de cre?dito e de?bito e os cheques de viaxe.

  8. O empresario individual e societario. A socieda- de mercantil: concepto, clases e caracteres. O contrato de sociedade mercantil: elementos esenciais. As sociedades colectivas e comaditarias. A sociedade irregular.

  9. As sociedades ano?nimas: concepto e caracteres. Constitucio?n e achegas sociais. Os o?rganos sociais. Transformacio?n, fusio?n, disolucio?n e liquidacio?n. As sociedades de responsabilidade limitada: concepto e caracteres. Constitucio?n e achegas sociais. Os o?rganos sociais. Transformacio?n, fusio?n, disolucio?n e liquidacio?n.

  10. As empresas de aloxamento turi?stico: concepto e clases. Arrendamento de negocio e contrato de franqui?a. O contrato de xestio?n hoteleira. O contrato de hospedaxe. Seguridade cidada?n e rexistro de entrada nos establecementos de aloxamento. O contrato de reserva de prazas de aloxamento de re?xime de continxente.

  11. Principio de unidade de explotacio?n. Calidade dos servizos e instalacio?ns. Sobrecontratacio?n da capacidade. Re?xime de prezos e reservas nos aloxamentos turi?sticos.

  12. Ordenacio?n dos establecementos hoteleiros (I): disposicio?ns xerais. Distintivos e publicidade. Re?xime de instalacio?n e apertura.

  13. Ordenacio?n dos establecementos hoteleiros (II): requisitos te?cnicos xerais. Requisitos e condicio?ns exixibles por grupos, categori?as e especialidades.

  14. Ordenacio?n dos apartamentos turi?sticos e cida- des de vacacio?ns: concepto, clasificacio?n, condi- cio?ns e re?xime de autorizacio?ns.

  15. Os aloxamentos en re?xime de aproveitamento por quenda: regulacio?n e antecedentes normativos. Re?xime xuri?dico. As vivendas turi?sticas vacacionais.

  16. Ordenacio?n dos establecementos de turismo rural: concepto, categori?as, caracteri?sticas e re?xime administrativo.

  17. Ordenacio?n dos campamentos pu?blicos de turismo: conceptos e categori?as. Re?xime de instala- cio?n e apertura. Requisitos mi?nimos. Funcionamen- to, prezos, servizos mi?nimos, persoal e clientes.

  18. As empresas de restauracio?n. Ordenacio?n de restaurantes, cafetari?as e bares: concepto, clasifica- cio?n, caracteri?sticas e re?xime administrativo.

  19. O contrato de servizo dos establecementos de restauracio?n. Cartas, pratos e menu?s. Venda de bebidas alcoho?licas a menores de idade. O contrato de ca?tering. A Lei de medidas sanitarias fronte ao taba- quismo: aplicacio?n nos establecementos turi?sticos.

  20. A intermediacio?n turi?stica. Ordenacio?n das axencias de viaxes: concepto, obxecto, clasificacio?n, re?xime de autorizacio?ns, exercicio das actividades e garanti?as. O turismo activo: regulacio?n.

  21. As viaxes combinadas: o Libro IV do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro: deli- mitacio?n obxectiva e subxectiva. Perfeccio?n, cancelacio?n, desestimento e incumprimento do contrato de viaxe combinada. Re?xime de responsabilidade das axencias nas viaxes combinadas. Documentacio?n das viaxes combinadas: contido e comprobacio?n.

  22. Contrato de pasaxe ae?rea. Limitacio?ns da responsabilidade do carrexador ae?reo. Sistema de compensacio?n por denegacio?n de embarque no transporte ae?reo regular: Regulamento (CEE) 261/04 do Parlamento Europeo e do Consello.

  23. Formacio?n e cualificacio?n turi?stica. Ordena- cio?n da profesio?n de gui?a de turismo especializado de Galicia.

  24. Turismo termal: distribucio?n de competencias. O problema da lexislacio?n aplicable. Augas minerais e termais. Re?xime xuri?dico e administrativo: autorizacio?ns administrativas. Infraccio?ns e sancio?ns.

  25. Actividade turi?stica e impacto ambiental: o decreto 113/2008, do 12 de xun?o, regulador da avaliacio?n da incidencia ambiental na comunidade galega. Os espe?ctaculos pu?blicos: seguridade esta?ti- ca e dina?mica. Programa e venda de localidades. Re?xime de horarios de establecementos e especta?culos pu?blicos.

  26. A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordena- cio?n urbani?stica e proteccio?n do medio rural en Galicia: principios xerais. Re?xime urbani?stico do solo: disposicio?ns xerais. Clasificacio?n e re?xime das distintas clases e categori?as de solo.

  27. As licenzas urbani?sticas: procedemento de outorgamento, prelacio?n e caducidade. Actos promovidos polas administracio?ns pu?blicas: especial referencia a obras de patrimonio histo?rico, establecementos pu?blicos e obras promovidas pola Administracio?n. Licenza de apertura en relacio?n coa licenza de obra.

  28. A promocio?n e fomento do turismo en Galicia. Axudas e subvencio?ns: concepto, procedemento de concesio?n e reintegro. As diferentes medidas de promocio?n e fomento do turismo: obxecto, requisitos e principais caracteri?sticas.

  29. A potestade sancionadora: principios. O procedemento sancionador: principios e regulacio?n. Fases e desenvolvemento do procedemento sancionador por infraccio?ns en materia de turismo. O?rganos competentes.

  30. As infraccio?ns en materia de turismo. Suxeitos responsables. As sancio?ns.

  31. A Inspeccio?n Turi?stica de Galicia. O Regula- mento da Inspeccio?n Turi?stica. Obxecto e funcio?ns. Planificacio?n e ordenacio?n da inspeccio?n. A actuacio?n inspectora e a su?a documentacio?n. A escala te?cnica da Inspeccio?n Turi?stica.

  32. As actas da inspeccio?n como medio de proba: natureza xuri?dica e efectos probatorios. Requisitos: obxectivos, materiais e formais. A?mbito da presuncio?n de veracidade das actas. Exclusio?ns da presuncio?n. Valor e efectos dos informes da inspeccio?n.

  33. As facultades e deberes da inspeccio?n turi?stica. A condicio?n de axente de autoridade: proteccio?n penal e administrativa. A autonomi?a te?cnica e funcional da inspeccio?n. Os deberes: identificacio?n (estudo da orde reguladora da tarxeta identificativa), segredo e respecto e consideracio?n. As responsabili- dades da inspeccio?n. Re?xime de incompatibilidades. A colaboracio?n interadministrativa. A comuni- cacio?n coa autoridade xudicial e Ministerio Fiscal.

  34. Accesibilidade e supresio?n de barreiras arqui- tecto?nicas: conceptos e niveis de accesibilidade, concepto e clases de barreiras, accesibilidade nos establecementos turi?sticos. Incidencia do Decreto autono?mico 66/2001, do 22 de marzo.

  35. O turismo como sector econo?mico. A oferta e a demanda turi?stica. A estacionalidade do turismo. Turismo e territorio. Sistemas de calidade.

  36. Recursos turi?sticos de Galicia. Trazos diferenciais da oferta turi?stica galega. Diversificacio?n e novas ofertas: termalismo, golf, turismo cultural, turismo na?utico, turismo rural, congresos e convencio?ns, turismo de natureza.

  37. A Lei do patrimonio cultural de Galicia.: ti?tulos I e II. Lei de proteccio?n do Camin?o de Santiago.

  38. Turismo e contorno natural. Nocio?ns xerais sobre: os parques naturais, os espazos naturais en re?xime de proteccio?n xeral e os espazos naturais das normas subsidiarias e complementarias de planeamento provincial. Os monumentos naturais. A Rede Natura.

  39. Informes de incidencia turi?stica: conceptos ba?sicos de ecoloxi?a no espazo turi?stico e impacto. Te?cnicas de identificacio?n e avaliacio?n de impactos: especial referencia ao impacto visual. Te?cnicas de prevencio?n, correccio?n e restauracio?n de impactos. Incidencia da contaminacio?n acu?stica no turismo.

  40. Turismo e contorno mari?timo. Nocio?ns xerais sobre o re?xime de portos e embarcacio?ns. A pesca mari?tima de recreo na Comunidade Auto?noma de Galicia.

  41. A cultura galega: arquitectura civil: especial referencia aos castelos e pazos. Arquitectura popular. Elementos caracteri?sticos da tipoloxi?a arquitecto?nica tradicional de Galicia. Arquitectura relixiosa: especial referencia aos mosteiros. Os conxuntos histo?ricos.

  Oposiciones a Inspector de Turismo

  Queremos acompañarte en la preparación del estudio de las oposiciones de inspector de turismo
  icon

  formación

  PRESENCIAL/
  Asiste en persona a las clases en nuestro centro de preparación.
  Inscribirse
  icon

  formación

  A DISTANCIA/
  Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  Inscribirse
  icon

  formación

  SEMI-PRESENCIAL/
  Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  Inscribirse
  tecad

  ¿Por qué elegir Tecad Oposiciones?

  Tecad es la academia de oposiciones Nº1 en Coruña. Nuestros resultados son los más altos de las oposiciones ¡Confía en nosotros y en nuestro trabajo!

  Garantías de éxito:

  Con entrenamiento continúo con tests, casos prácticos y simulacros de examen de las últimas oposiciones convocadas.

  Avisos y atención personalizada

  Fechas de los exámenes, convocatorias, ofertas de empleo público y los resultados obtenidos

  Profesorado experimentado

  Constituido por funcionarios y otros profesores que cuentan con una amplia experiencia en la preparación de anteriores convocatorias.

  Formación a tu medida:

  Ofrecemos tutorización pedagógica con las pautas necesarias para convertirte en funcionario.

  ¿Quieres más información?

  Contáctanos sin compromiso

  Preguntas frecuentes

  Los requisitos específicos para presentarse a las oposiciones de Inspector de Turismo de la Xunta de Galicia son ser diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o grado, y tener permiso de conducir de tipo B.

  Además, es necesario cumplir los requisitos generales de las oposiciones, como lo son disponer de la nacionalidad española o de un país de la UE o tener más de 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa.

  El sistema de ingreso a las oposiciones de Inspector de Turismo por concurso-oposición se basa en que para la obtención de la nota final, que daría acceso a la plaza, se tendrán en cuenta las valoraciones obtenidas en las pruebas (oposición) y los méritos de los aspirantes (formación, cursos, experiencia laboral…). Los méritos solo se tendrán en cuenta si se supera la fase de oposición.

  El proceso de selección para las oposiciones de Inspector de Turismo de la Xunta de Galicia consiste en tres pruebas: una prueba de contestación de un cuestionario de 80 preguntas tipo test relacionado con el temario de Oposiciones de Inspector de Turismo, una prueba de resolución de supuestos de carácter práctico y una prueba de traducción mediante la cual se evidencie el conocimiento de la lengua gallega (de la que están exentos todos los opositores que tengan el CELGA 4).

  Para preparar las oposiciones de Inspector de Turismo de la Xunta de Galicia, te recomendamos comenzar con tiempo, preferiblemente cuando la administración publica la oferta de plazas.

  Una adecuada preparación se basa en el estudio en profundidad de los temarios y en familiarizarse con las pruebas de la oposición, haciendo continuamente ejercicios prácticos similares a los que podrías encontrarte en la prueba. En nuestra academia de oposiciones ofrecemos formación personalizada y específica para preparar las oposiciones a Inspector de Turismo, con profesionales funcionarios especialistas en la materia que te ayudarán a conseguir tu plaza.

  El sueldo de un Inspector de Turismo en la Xunta de Galicia, como pertenece a la categoría A2 de las oposiciones Xunta, oscila entre los 27.000€ y los 47.000€ brutos anuales en función del puesto y de la antigüedad