Oposiciones a Agentes en Gestión Ambiental

¡Apúntate ya!

 •  OFERTADAS
 • 42 PLAZAS LIBRES
 • 14 PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA

  Solicita toda la información

  Oposiciones Agentes en Gestión Ambiental

  Requisitos

  Técnico superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, o equivalente.

  Oposiciones de Agente Medioambiental

  Pruebas de la oposición

  Primer ejercicio

  Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contenido teórico de cien (100) preguntas tipo test,  de las que veinte (20) se corresponden con la parte común del programa y ochenta (80) preguntas con la parte específica.

  Segundo ejercicio

  Resolver por escrito dos supuestos prácticos tipo test de sesenta (60) preguntas con (4) respuestas alternativas de las cuales solo una de ellas será a correcta, sobre uno o varios textos propuestos por el tribunal relacionados con las materias que figuran en la parte especifica del programa.

  Tercer ejercicio

  Traducción de un texto del castellano a gallego y otro de gallego a castellano, elegido por sorteo de entre dos textos propuestos por el tribunal.

   

  Temario oposiciones agente medioambiental

  Temario completo oposiciones agente en gestión medioambiental de la Xunta

  En este apartado puedes ver todo el temario actualizado en 2023 que entra para las oposiciones a agente en gestión ambiental de la Xunta de Galicia. También tienes la opción de descargarlo en el enlace que te dejamos a continuación.

  Descarga el temario AQUÍ

  TEMARIO (según borrador de convocatoria/errores de numeración a la espera de corrección con la publicación en el DOG)

  Parte común

  1.A Constitución española de 1978: título preliminar, título I artigo 10, 14, 23, capítulo IV e capítulo V e título VIII.

  2.O Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, título II e título III da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía para Galicia.

  3.Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: título III, título IV capítulo I e capítulo IV e o título V.

  5.Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: título preliminar, capítulos III e IV.

  6.Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: título III, título VI capítulos III e IV e título VIII.

  7.Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: título I, título II, título III e título VIII.

  8.Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar e título I.E o título I da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

  10.Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar e título I.

  9.Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar e título I.

  Parte específica

  1.Competencias da Comunidade Autónoma de Galicia en materia ambiental e de montes. A Consellería do Medio Rural e do Mar e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: estrutura e organización. Funcións atribuídas á escala de axentes facultativos medioambientais na Lei 2/2000, do 21 de decembro.

  2.Conceptos básicos relacionados coa saúde no traballo e os riscos. Tipos de riscos. Consecuencias e custos dos riscos. Riscos xerais.

  3.Técnicas de seguranza: técnicas de prevención. Inspeccións de seguranza. Investigación de accidentes. Avaliación de riscos. Normas de seguranza. Sinalizacións de seguranza: tipos, cores e formas xeométricas. A protección colectiva. A protección individual. Medidas de protección parcial e integral.

  4. A vixilancia da saúde e primeiros auxilios. A xestión da prevención. Recoñecementos médicos. Hemorraxias. Queimaduras. Reanimación cardiopulmonar. Feridas. Amputacións.

  5.As comunicacións. Normas que hai que seguir nas comunicacións faladas. Radiocomunicacións. Estacións de radio. Redes de comunicación. Código fonético ICAO. Rede de radiocomunicación dos servizos contra incendios forestais: tipos de estación, equipamentos e canles. Distribución das canles por distritos forestais e provincias.

  6.Cartografía. Determinación dun punto. Representación do terreo. Escalas. Tipos de coordenadas e usos. Medicións indirectas. Levantamento de bosquexos. Orientación no terreo. Cartografía dixital. GPS. Os sistemas de información xeográfica: nocións básicas.

  7.A protección ambiental en Galicia: Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos. Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente. Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. A avaliación ambiental. Principais procesos e sectores relacionados coa avaliación ambiental.

  8.A conservación da natureza en Galicia: Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.

  9.A xestión dos espazos naturais protexidos, figuras, protección, declaración, efectos e instrumentos de planificación dos recursos naturais e órganos de xestión.

  10.Os compromisos internacionais de conservación da natureza: a Rede Natura 2000, concepto de LIC, ZEC e ZEPA, hábitats e especies de interese comunitario presentes en Galicia. Identificación. Regulación en Galicia. Convenio Ramsar. Aplicación en Galicia. Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia. Reservas da Biosfera. Aplicación en Galicia.

  11.A protección da flora e da fauna en Galicia. Singularidade e endemismos. Normativa de aplicación: catálogo español de especies ameazadas. Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas (CGEA) e o Decreto 167/2011 polo que se modifica o anterior. Catalogación de especies, efectos, plans de recuperación, protección, conservación e manexo. Identificación de especies do CGEA. Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo de árbores senlleiras e o seu desenvolvemento. Decreto 297/2008, do 30 de decembro, polo que se aproba o Plan de xestión do lobo en Galicia.

  12.Lexislación cinexética xeral: Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia. Lei 6/2006, do 23 de outubro, de modificación da Lei 4/1997, de caza de Galicia. Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia. Orde anual de vedas.

  13.Lexislación piscícola xeral: Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial. Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas continentais. Orde anual de vedas.

  14.Xestión cinexética. Avaliación de poboacións. Plans de aproveitamento. Mellora do hábitat cinexético. Especies de caza maior e menor en Galicia. Modalidades de caza empregadas con cada unha delas. Identificación. Seguranza nas cazarías.

  15.Xestión piscícola. Avaliación de poboacións. Plans de aproveitamento. Mellora do hábitat piscícola, repoboacións con especies piscícolas: xustificación e técnicas. Especies piscícolas en Galicia, autóctonas e introducidas. Identificación. O salmón atlántico, o reo, a troita e a anguía. Evolución das poboacións, problemas máis importantes en Galicia.

  16.Contaminación das augas continentais en Galicia: toma de mostras. Actas de toma de mostras e análise. Calidade mínima exixible das augas continentais. Protocolo de recolla de mostras e probas de ataque de lobo. Recolla e análise de cadáveres e cebos presuntamente envelenados. Recolla de mostras de auga e cadáveres en casos de presuntas verteduras tóxicas. Outros protocolos especiais para recolla de mostras. A cadea de custodia. Transporte e entrega de mostras. Destino e procedemento.

  17.A protección dos animais domésticos e salvaxes en catividade: Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade. Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve a Lei 1/1993. Decreto 90/2002, do 28 de febreiro polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificación.

  18.A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Concepto de monte. Definicións. Competencias da administración autonómica. Xestión dos montes públicos e privados. Os novos contratos temporais de xestión pública. A Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes. Lexislación básica e a súa aplicación.

  19.A Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, e o Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o seu regulamento de execución. Deslindamentos, adquisición de terreos e reinvestimentos dos ingresos. Montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou fabeo.

  20.O Plan forestal de Galicia. Principais datos da situación de partida. Obxectivos estratéxicos e programáticos. Principais medidas e programas. Os plans de ordenación dos recursos forestais.

  21.Agrupacións forestais de xestión conxunta. Tipoloxías e principais características. Regulación e rexistro da figura do silvicultor activo. Superficies inscritas en Galicia e número de silvicultores activos.

  22.Regulación dos aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resina en Galicia. Regulación dos aproveitamentos en montes de xestión pública. Materiais e métodos de cubicación e inventario.

  23.Ecoloxía e características forestais das frondosas caducifolias en Galicia. Distribución e importancia económica. Modelos silvícolas de aplicación.

  24.Ecoloxía e características forestais das coníferas e frondosas perennifolias en Galicia. Distribución e importancia económica. Modelos silvícolas de aplicación.

  25.A repoboación forestal. Condicións legais que deben cumprir as repoboacións forestais. Técnicas e métodos de repoboación forestal. Elección de especies e os seus condicionantes. Preparación do terreo e plantación. Labores de mantemento.

  26.Tratamentos silvícolas: rozas, desmestas e rareos. Tipos de rareos, peso e intensidade. Selección de rebentos e podas. Maquinaria e ferramentas para estes traballos. Principais tipos e aplicación.

  27.Sanidade forestal. Principais enfermidades e pragas das especies arbóreas en Galicia. Ciclos biolóxicos. Medidas para combatelas. Declaración de organismos de corentena. Plans de acción.

  28.Materiais forestais de reprodución. Categorías. Orixe e procedencia. Materiais de base. Certificado patrón. Pasaporte fitosanitario. Comercialización con fins de silvicultura: documentos exixibles e etiquetaxe. Requirimentos de calidade exterior da planta forestal.

  29.Ordenación de montes. Obxectivos. Inventario do monte: unidades, marcaxe e planos. Parcelas de inventariación. Quenda. Posibilidade. A certificación da xestión forestal sostible e da cadea de custodia. Concepto de criterios e indicadores. Superficie certificada polos principais sistemas no mundo, España e Galicia.

  30.O sector forestal e a súa contribución á produción final agraria en Galicia. Axudas sectoriais. A industria forestal. O sector da serraxe. O sector dos taboleiros. O sector da pasta de papel. Principais procesos de produción. A Axencia Galega da Industria Forestal.

  31.A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e lexislación complementaria. O Decreto 105/2006, do 22 de xuño.

  32.O Pladiga. A clasificación dos lumes en función do seu nivel de gravidade. Esquema de lumes forestal (conato, incendio, queima). Épocas de perigo. Misións dos axentes forestais.

  33.Análise e comportamento do incendio forestal: combustible, dispoñibilidade, características e modelos de combustible. Meteoroloxía e incendios forestais. Circulación da atmosfera, fenómenos locais, inversión térmica. Topografía. Sistemas de predición do comportamento do incendio. O índice de risco diario de incendio forestal (IRDI).

  34.Prevención de incendios forestais. Obras preventivas: tipos de rozas, melloras e apertura de pistas, puntos de auga e hidrantes, devasas. Maquinaria que se emprega. Actuacións sobre a poboacións: divulgación, vixilancia, limitacións legais nos terreos queimados polo lume forestal.

  35.Análise da situación e organización do combate dun incendio: estados dun incendio. Análise da situación. Mobilización de recursos, ataque inicial, ataque ampliado. Grandes incendios e incendios perigosos. Desmobilización e as súas regras. A regulación legal da figura do director de extinción. Investigación de causas de incendios forestais. O método das evidencias físicas.

  36.Dirección de operacións con motobomba. Deseño e características do vehículo motobomba, equipamentos de impulsión: enumeración e características. Liñas de defensa incendio forestal: características segundo a tipoloxía do incendio, climatoloxía, estación do ano e medios empregados na extinción. Maquinaria pesada: tipos de máquinas, características e equipamentos. Rendemento e limitacións. Métodos de traballo. Ferramentas manuais: características e utilización.

  37.Queimas controladas: planificación e obxectivos. Organización, prescrición e elementos fundamentais. Técnicas e estratexia. Condicións favorables e adversas. Aplicación segundo a topografía, a meteoroloxía, a temperatura e a humidade.

  38.Operacións con medios aéreos, dirección destes: tipos de aeronaves. Características, rendementos e limitacións. Normas xerais de petición de medios aéreos. Metodoloxía nas operacións de extinción. Desmobilización. Seguranza nas operacións aéreas.

  39.Planificación da seguranza nun incendio forestal. Adestramento. Manexo de grupos, formación e coordinación. Organización do xefe respecto da seguranza. Normas de seguranza no combate do incendio. Seguranza en operacións aéreas, transporte de distintos medios, aplicación de auga e maquinaria pesada. Os retardantes nos incendios forestais: tipos e utilización.

  Agentes Medioambientales

  Queremos acompañarte en la preparación del estudio de las oposiciones de agentes medioambientales
  icon

  formación

  PRESENCIAL/
  Asiste en persona a las clases en nuestro centro de preparación.
  Inscribirse
  icon

  formación

  A DISTANCIA/
  Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  Inscribirse
  icon

  formación

  SEMI-PRESENCIAL/
  Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  Inscribirse
  tecad

  ¿Por qué elegir Tecad Oposiciones?

  Tecad es la academia de oposiciones Nº1 en Coruña. Nuestros resultados son los más altos de las oposiciones ¡Confía en nosotros y en nuestro trabajo!

  Garantías de éxito:

  Con entrenamiento continúo con tests, casos prácticos y simulacros de examen de las últimas oposiciones convocadas.

  Avisos y atención personalizada

  Fechas de los exámenes, convocatorias, ofertas de empleo público y los resultados obtenidos

  Profesorado experimentado

  Constituido por funcionarios y otros profesores que cuentan con una amplia experiencia en la preparación de anteriores convocatorias.

  Formación a tu medida:

  Ofrecemos tutorización pedagógica con las pautas necesarias para convertirte en funcionario.

  ¿Quieres más información?

  Contáctanos sin compromiso

  Preguntas frecuentes

  Los requisitos específicos para presentarse a las oposiciones de agentes medioambientales de la Xunta de Galicia son tener el título de Técnico (Formación Profesional de grado medio o superior).

  Además, es necesario cumplir los requisitos generales de las oposiciones, como lo son disponer de la nacionalidad española o de un país de la UE o tener más de 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa.

  El sistema de ingreso a las oposiciones de agentes medioambientales de la Xunta por concurso-oposición se basa en que para la obtención de la nota final, que daría acceso a la plaza, se tendrán en cuenta las valoraciones obtenidas en las pruebas (oposición) y los méritos de los aspirantes (formación, cursos, experiencia laboral…). Los méritos solo se tendrán en cuenta si se supera la fase de oposición.

  El proceso de selección para las oposiciones de agentes de gestión ambiental de la Xunta de Galicia consiste en tres pruebas: una prueba de test de 100 preguntas relacionadas con el temario de Oposiciones a Agentes Medioambientales, un segundo ejercicio de resolver dos supuestos prácticos de 60 preguntas test y un tercer ejercicio de traducción de textos castellano-gallego.

  Para preparar las oposiciones de agentes de gestión medioambiental de la Xunta de Galicia, te recomendamos comenzar con tiempo, preferiblemente cuando la administración publica la oferta de plazas.

  Una adecuada preparación se basa en el estudio en profundidad de los temarios y en familiarizarse con las pruebas de la oposición, haciendo continuamente ejercicios prácticos similares a los que podrías encontrarte en la prueba. En nuestra academia de oposiciones ofrecemos formación personalizada y específica para preparar las oposiciones a agentes medioambientales de a Xunta Galicia, con profesionales funcionarios especialistas en la materia que te ayudarán a conseguir tu plaza.

  El sueldo de un agente de gestión ambiental de la Xunta, como pertenece a la categoría C1 de las oposiciones de la Xunta, oscila entre los 23.000€ y los 35.000€ brutos anuales en función del puesto y de la antigüedad