Preparación de oposiciones de Ingenieros Técnicos Agrícolas | Xunda de Galicia

Ingenieros Técnicos Agrícolas

 

¡OFERTADAS!

8 PLAZAS

XUNTA DE GALICIA

DOG 07-03-2016

HORARIO:

-MIÉRCOLES: 17:00-21:15 H

 

Material para la preparación:

Los temas, con un promedio de 22 folios escritos por una cara, se irán enviando por correo electrónico, con antelación al día en que se imparta la clase. Acompañará al tema una batería de tests,con un promedio de 30 preguntas, y su correspondiente hoja de respuestas. Se adjuntará, con cada tema, la legislación correpondiente.

Profesorado:

El profesorado, con experiencia en la preparación de anteriores convocatorias, está constituido por ingenieros funcionarios de la Xunta, profesores universitarios y otros profesionales con amplia experiencia en los temas a tratar.

 

TEMARIO COMÚN

1. A Constitución española de 1978: estrutura e contido. Os valores superiores. Os principios constitucionais. Dereitos fundamentais e liberdades públicas, a súa garantía e a suspensión.
2. A organización territorial do Estado. Organización constitucional do sistema autonómico. Distribución constitucional de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas. A Administración local.
3. O Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. As competencias da Comunidade Autónoma de Galicia: exclusivas, concorrentes e de execución da lexislación do Estado.
4. A organización institucional da Comunidade Autónoma de Galicia. O Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración de xustiza en Galicia.
5. A Administración autonómica. A organización da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Entidades instrumentais do sector público autonómico.
6. O ordenamento xurídico da Unión europea. Eficacia directa e primacía do dereito comunitario. Dereito orixinario e derivado. As institucións da Unión Europea. Composición e atribucións. As competencias da Unión Europea.
7. O dereito administrativo. As fontes do dereito administrativo. O acto administrativo. Revisión dos actos administrativos. Recursos contra os actos administrativos. O procedemento administrativo común: fases.
8. Dereitos dos cidadáns nas súas relacións coas administracións públicas. A información e a atención ao cidadán na Comunidade Autónoma de Galicia. A transparencia na actividade administrativa.
9. O acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Normativa de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación e autentificación. Rexistros, comunicacións e notificacións electrónicas. A xestión electrónica dos procedementos.
10. A responsabilidade patrimonial da Administración. O réxime xurídico no sistema español. Responsabilidade de autoridades e funcionarios. Responsabilidade das administracións públicas por actos dos seus concesionarios e contratistas.
11. Os contratos do sector público. Obxecto e ámbito de aplicación. Elementos. Clases. Preparación, adxudicación e formalización. Execución e modificación. Extinción.
12. As subvencións. Réxime xurídico das subvencións na Administración da Xunta de Galicia: concepto. Partes na relación subvencionable. Establecemento. Procedemento de concesión, xestión e xustificación. Causas de reintegro.
13. A Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia. A Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia: principios xerais. O orzamento da Comunidade Autónoma de Galicia: contido, estrutura, elaboración e aprobación. Fases da execución.
14. O persoal ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia: clases e normativa de aplicación. Adquisición e perda da relación de servizo. Réxime disciplinario. Dereitos e deberes dos funcionarios públicos. Situacións administrativas. Réxime de incompatibilidades.
15. A protección de datos de carácter persoal. Normativa reguladora. Principios informadores e dereitos das persoas en materia de protección de datos. Ficheiros de titularidade pública. Réxime sancionador.
16. Políticas de igualdade de xénero. Disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: disposicións xerais. A transversalidade. A erradicación do uso sexista da linguaxe. As condicións de emprego en igualdade na Administración pública galega. Medidas de conciliación e corresponsabilidade no emprego público. Políticas contra a violencia de xénero. A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: medidas de sensibilización, prevención e detección. Dereitos das mulleres vítimas da violencia de xénero.
17. Discapacidade. A definición de discapacidade segundo a Organización Mundial da Saúde. O Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: consideración de persoa con discapacidade. Dereitos. Especial consideración do dereito á vida independente de participación en asuntos públicos. Igualdade de oportunidades e non discriminación.

TEMARIO ESPECÍFICO:

1. O contido dos proxectos de obra. Os contratos administrativos de obra e de servizo. A dirección de obra: funcións e responsabilidades. A seguranza e a saúde nas obras de construción.

2. O marco legal da prevención de riscos laborais. Os riscos laborais nos traballos agrarios. As medidas preventivas e os elementos de protección.

3. Os criterios no deseño de camiños rurais e tipos de pavimento. Características xerais dos abastecementos de auga potable e dos saneamentos en pequenas poboacións.

4. A concentración parcelaria: conceptos, fases e tipos. Incidencias sobre o ambiente e o patrimonio. A lei de concentración parcelaria para Galicia.

5. A terra: usos e formas de tenza. Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras. A valoración de terreos rústicos.

6. Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias. O rexistro de explotacións agrarias. O asesoramento ás explotacións agrarias.

7. A ordenación do espazo agroforestal. A Rede Natura e outras figuras de protección do espazo natural.

8. O Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (2007-2013). O Marco nacional de desenvolvemento rural. O Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR).

9. O sector agrario en Galicia. Características e producións máis importantes dos subsectores agrícola, gandeiro e forestal. Situación dentro de España e da Unión Europea.

10. A investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación agraria en Galicia: estado actual. Os centros públicos agrarios tecnolóxicos e de investigación de Galicia. As principais liñas de actuación. Outros organismos de investigación.

11. A formación e capacitación agroforestal en Galicia. O ensino regrado da familia agraria. Os programas de formación continua. A transferencia tecnolóxica agroforestal en Galicia.

12. A política agraria común (PAC): obxectivos, instrumentos e financiamento. Evolución e situación actual. As axudas directas da PAC e o sistema integrado de xestión e control.

13. A organización común de mercados agrícolas: cereais, leite e produtos lácteos, carne de vacún e sector vitivinícola.

14. A política ambiental comunitaria ligada ao sector agrario: a condicionalidade. A xestión dos residuos agrogandeiros. O Código galego de boas prácticas agrarias. O uso de lodos de depuradora na agricultura.

15. Os cultivos extensivos en Galicia. Os cereais, as forraxes, os pastos e a pataca. Evolución e situación actual. As principais técnicas de produción. As axudas ao sector.

16. A viña en Galicia. Evolución e situación actual. As principais técnicas de produción. As axudas ao sector produtor. O rexistro vitivinícola de Galicia.

17. A horticultura, a floricultura e a fruticultura en Galicia. Evolución e situación actual. As principais técnicas de produción. As axudas ao sector.

18. O vacún de leite en Galicia. Evolución e situación actual. As principais técnicas de produción. A modernización das explotación e as medidas de aforro e eficiencia enerxética. O benestar animal. A cota láctea. As axudas ao sector.

19. O vacún de carne, o ovino e o cabrún en Galicia. A evolución e situación actual. Principais técnicas de produción. O benestar animal. As axudas ao sector.

20. A gandaría intensiva en Galicia (porcos, aves e coellos). Evolución e situación actual. As principais técnicas de produción. O benestar animal. As axudas ao sector.

21. A sanidade vexetal en Galicia. As estratexias de loita fitosanitaria (convencional, integrada e biolóxica). As principais pestes e enfermidades de Galicia. As pestes de corentena. Os programas de control da maquinaria de aplicación, de control da comercialización e aplicación de fitosanitarios e de control dos residuos fitosanitarios.

22. A industria láctea en Galicia. Os tipos, as características e os problemas do sector. As principais producións e procesos produtivos.

23. A industria cárnica en Galicia. Os tipos, as características e os problemas do sector. As principais producións e procesos produtivos.

24. A industria enolóxica e de alcois en Galicia. Os tipos, as características e os problemas do sector. As principais producións e procesos produtivos.

25. Outras agroindustrias en Galicia: fábricas de penso, conservas vexetais, procesamento do mel e procesamento da castaña.

26. A agricultura e gandaría ecolóxica. A produción integrada. O Regulamento (CE) 384/2007 sobre produción e etiquetaxe de produtos ecolóxicos: principios e normas da produción ecolóxica. Situación en Galicia.

27. A comercialización de produtos agrarios e agroindustriais en Galicia. Os contratos tipo. As organizacións interprofesionais agrarias.

28. O asociacionismo agrario. As características das principais fórmulas asociativas. As cooperativas e as sociedades agrarias de transformación (SAT). Importancia do asociacionismo na produción, transformación e comercialización de produtos agrarios.

29. A Lei 2/2005, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega. Principio xerais. Dereitos e deberes dos operadores alimentarios. A calidade dos produtos alimentarios. A calidade diferenciada: denominacións de orixe, indicacións xeográficas protexidas e especialidades tradicionais garantidas. Normas reguladoras e situación en Galicia. O Instituto Galego de Calidade Alimentaria.

 

 

 

DESCARGA TEMARIO ÚLTIMA CONVOCATORIA 

 

 

 

 

Nuestros métodos

  • PRESENCIAL
    Clases impartidas por funcionarios y profesionales altamente cualificados.
  • A DISTANCIA
    Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  • SEMIPRESENCIAL
    Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  • ELIJE TU MÉTODO

INSCRÍBETE AHORA

No esperes más, descarga la hoja de inscripción y empieza a prepararte cuanto antes.

DESCARGAR

AVISO DE PLAZAS

Déjanos tus datos y te avisamos cuando salgan las oposiciones que te interesan.

AVISARME

TECAD OPOSICIONES S.L CIF: B70494463

Academia especializada en oposiciones desde 1986. Clases de apoyo y preparaciones especiales.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - COOKIES - AVISO LEGALDesarrolla iLatina